Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 21. decembra 2020 – Obec Wieliszew/Správca konkurznej podstaty Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie v likvidácii

(vec C-698/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Obec Wieliszew

Žalovaný: Správca konkurznej podstaty Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie v likvidácii

Prejudiciálna otázka

Majú sa nariadenie Rady (ES) č. 1083/20061 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, konkrétne jeho článok 2 bod 5, články 3 a 4, článok 57 ods. 1 a články 70 a 80, a v súčasnosti platné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20132 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, konkrétne jeho článok 2 bod 15, článok 37 ods. 1, článok 66, článok 67 ods. 1, článok 74 ods. 1 a článok 89 ods. 1, vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá neumožňuje subjektu, ktorý získal finančné prostriedky pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, aby sa pred súdom účinne domáhal vylúčenia týchto prostriedkov zo súpisu konkurznej podstaty, ak boli prostriedky vložené na bankový účet vedený v banke, na ktorej majetok bol neskôr vyhlásený konkurz, alebo vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nevylučuje tieto prostriedky zo súpisu konkurznej podstaty banky nachádzajúcej sa v konkurze?

____________

1 Ú. v. EÚ L 210, 2006, s. 25.

2 Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 320.