Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 30 maj 2013 – Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-141/11) )1

(Personalmål – Artikel 34.1 och 34. 6 i rättegångsreglerna – Ansökan som ingetts per telefaxmeddelande inom fristen för talans väckande – Advokatens handskrivna namnteckning är inte likadan som den som finns på originalansökan vilken skickats per post – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och J. Baquero Cruz, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens underförstådda beslut att till sökanden inte betala resterande lön för september – december 2010 och för januari 2011.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 )EUT C 65, 3.3.2012, s. 25.