Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-141/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego o zapłatę jego zaległego wynagrodzenia za miesiące wrzesień-grudzień 2010 oraz styczeń 2011.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności każdej z następujących 5 decyzji odmownych, bez względu na to jaką przybrały one formę i na to czy zostały wydane przez Komisję czy są w każdym razie jej przypisywalne oraz czy mają charakter całkowity czy częściowy, którymi oddalono żądania skarżącego zawarte w 5 wnioskach: (1a) decyzja o oddaleniu żądań skarżącego zawartych we wniosku z dnia 5 października 2010 r. przedstawionym organowi powołującemu; (1b) decyzja o oddaleniu w całości lub w części żądań skarżącego zawartych we wniosku z dnia 2 listopada 2010 r. przedstawionym organowi powołującemu; (1c) decyzja o oddaleniu w całości lub w części żądań skarżącego zawartych we wniosku z dnia 6 grudnia 2010 r. przedstawionym organowi powołującemu; (1d) decyzja o oddaleniu w całości lub w części żądań skarżącego zawartych we wniosku z dnia 3 stycznia 2011 r. przedstawionym organowi powołującemu; (1e) decyzja o oddaleniu w całości lub w części żądań skarżącego zawartych we wniosku z dnia 3 lutego 2011 r. przedstawionym organowi powołującemu;

stwierdzenie nieistnienia ex lege, w razie potrzeby, pisma z dnia 28 lutego 2011 r. o nr referencyjnym Ares(2011)217354;

stwierdzenie nieważności każdej z następujących 5 decyzji, bez względu na to czy zostały wydane przez Komisję czy są w każdym razie jej przypisywalne oraz czy mają charakter całkowity czy częściowy, którymi oddalono 5 zażaleń skarżącego: (3a) decyzja z dnia 26 kwietnia 2011 r. o oddaleniu zażalenia na decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 5 października 2010 r.; (3b) decyzja o oddaleniu, w całości lub w części, zażalenia z dnia 23 maja 2011 r.; (3c) decyzja o oddaleniu, w całości lub w części, zażalenia z dnia 20 czerwca 2011 r.; (3d) decyzja o oddaleniu, w całości lub w części, zażalenia z dnia 24 czerwca 2011; (3e) decyzja o oddaleniu, w całości lub w części, zażalenia z dnia 23 lipca 2011;

stwierdzenie nieważności pisma HR.D.21MB/ac Ares(2011)941139 z dnia 8 sierpnia 2011 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.