Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2016. gada 24. jūnijā

Lieta F‑142/11 RENV

Erik Simpson

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Ierēdņi – Paaugstinājums pakāpē – Lēmums nepiešķirt prasītājam AD 9 pakāpi pēc AD 9 pakāpes atklāta konkursa veiksmīgas nokārtošanas – Pienākums norādīt pamatojumu – Vienlīdzīga attieksme – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Erik Simpson lūdz, pirmkārt, atcelt 2010. gada 9. decembra lēmumu, ar kuru Eiropas Savienības Padome noraidīja viņa lūgumu paaugstināt viņu AD 9 pakāpē pēc atklāta konkursa EPSO/AD/113/07 veiksmīgas nokārtošanas, kurš ticis sarīkots AD 9 pakāpes nodaļu vadītāju pieņemšanai darbā, tostarp igauņu valodā, tulkošanas jomā, un 2011. gada 7. oktobra lēmumu, ar kuru noraidīta viņa sūdzība, un, otrkārt, piespriest Padomei atlīdzināt nodarīto kaitējumu, kā arī tiesāšanās izdevumus

Nolēmums      Prasību noraidīt. Erik Simpson sedz savus tiesāšanās izdevumus attiecīgi lietās F‑142/11, T‑130/14 P un F‑142/11 RENV un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus lietā F‑142/11. Eiropas Savienības Padome pati sedz tiesāšanās izdevumus, kas tai radušies lietās T‑130/14 P un F‑142/11 RENV.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Vienlīdzīga attieksme – Jēdziens – Robežas

Atšķirīga attieksme, kas ir attaisnota ar objektīvu un saprātīgu kritēriju un ir samērīga ar konkrētās atšķirīgās attieksmes mērķi, nav vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums. Viens no objektīviem un samērīgiem kritērijiem, ar kuriem var tikt attaisnota atšķirīga attieksme pret ierēdņiem, ir dienesta intereses. Lemjot, kādi pasākumi ir jāveic dienesta interesēs, administrācijai ir plaša rīcības brīvība, un tādēļ Savienības tiesai, pārbaudot nediskriminācijas principa ievērošanu, ir tikai jāpārbauda, vai konkrētā iestāde nav pieļāvusi patvaļīgu vai acīmredzami dienesta interesēm pretēju atšķirīgu attieksmi.

(skat. 46. un 47. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: spriedums, 2004. gada 16. marts, Afari/ECB, T‑11/03, EU:T:2004:77, 65. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedumi, 2006. gada 19. oktobris, De Smedt/Komisija, F‑59/05, EU:F:2006:105, 76. punkts; 2007. gada 23. janvāris, Chassagne/Komisija, F‑43/05, EU:F:2007:14, 91. punkts, un 2010. gada 25. februāris, Pleijte/Komisija, F‑91/08, EU:F:2010:13, 58. punkts un tajā minētā judikatūra.