Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 18. ledna 2021 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v. Ryanair DAC

(Věc C-33/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Odpůrkyně: Ryanair DAC

Předběžná otázka

Může být pojem ‚osoba zaměstnaná převážně na území členského státu, ve kterém má bydliště‘, obsažený v čl. 14 odst. 2 písm. a) bodě ii) [nařízení č. 1408/711 ve znění pozdějších předpisů] vykládán obdobně jako pojem, který (v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech, příslušnosti a ve věcech individuálních pracovních smluv [nařízení (ES) č. 44/20012 ]) čl. 19 odst. 2 písm. a) [posledně uvedeného nařízení] definuje jako „míst[o], kde zaměstnanec obvykle vykonává svou práci“, opět v odvětví letectví a palubního personálu [nařízení (EHS) č. 3922/913 ], tak jak jej vykládá judikatura Soudního dvora Evropské unie uvedená v odůvodnění?

____________

1     Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2). Zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 05 Svazek 001 S. 35.

2     Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1). Zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 19 Svazek 004 S. 42.

3     Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4). Zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 07 Svazek 001 S. 348.