Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Niderlandy) w dniu 13 stycznia 2021 r. – I, S / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Sprawa C-19/21)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: I, S

Druga strona postępowania: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Pytania prejudycjalne: Czy art. 27 rozporządzenia dublińskiego1 należy interpretować w ten sposób, że przepis ten, rozpatrywany również w związku z art. 47 karty, nakłada na państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, obowiązek umożliwienia wnioskodawcy, - który przebywa we wnioskującym państwie członkowskim i pragnie zostać przekazany na podstawie art. 8 (względnie art. 9 lub 10) rozporządzenia dublińskiego, jak również członkowi rodziny wnioskodawcy w rozumieniu art. 8, 9 i 10 rozporządzenia dublińskiego - wniesienia do sądu skutecznego środka zaskarżenia w przypadku oddalenia wniosku o przejęcie?

Jeżeli na pytanie pierwsze zostanie udzielona odpowiedź przecząca i art. 27 rozporządzenia dublińskiego nie stanowi podstawy prawnej dla skutecznego środka zaskarżenia, to czy art. 47 karty - w związku z prawem podstawowym do jedności rodziny oraz nadrzędnym interesem dziecka (ustanowionymi w art. 8-10 oraz w motywie 19 rozporządzenia dublińskiego) - należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na państwo członkowskie, do którego skierowano wniosek, obowiązek umożliwienia wnioskodawcy, który przebywa we wnioskującym państwie członkowskim i pragnie zostać przekazany na podstawie art. 8-10 rozporządzenia dublińskiego, jak również członkowi rodziny wnioskodawcy w rozumieniu art. 8-10 rozporządzenia dublińskiego, wniesienia do sądu skutecznego środka zaskarżenia w przypadku oddalenia wniosku o przejęcie?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lub drugie (drugą część), które państwo członkowskie i w jaki sposób ma poinformować wnioskodawcę, jak również jego członka rodziny o decyzji odmownej państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek oraz o prawie do wniesienia środka odwoławczego od takiej decyzji?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, Dz.U. 2013, L 180, s. 31.