Language of document :

A Supreme Court (Írország) által 2021. január 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SRS, AA kontra Minister for justice and Equality

(C-22/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court

Az alapeljárás felei

Felperesek: SRS, AA

Alperes: Minister for justice and Equality

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Meghatározható-e az uniós polgárral egy háztartásban élő személynek a 2004/38/EK irányelv1 3. cikkében szereplő fogalma e fogalomnak az Unió egészében történő egységes alkalmazása érdekében, és ha igen, mi annak fogalommeghatározása?

Amennyiben e fogalom nem határozható meg, a nemzeti bíróságoknak milyen állandó tényezőkön alapuló kritériumokat kell bizonyítékként figyelembe venniük az arról történő határozathozataluk során, hogy a szabad mozgás céljából ki minősül az uniós polgárral egy háztartásban élő személynek és ki nem minősül annak?

____________

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.).