Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Испания), постъпило на 15 януари 2021 г. — ZA, AZ, BX, CV, DU и ET/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Дело C-25/21)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Страни в главното производство

Ищци: ZA, AZ, BX, CV, DU и ET

Ответник: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Преюдициални въпроси

Ако ищецът докаже, че договорното му правоотношение за изключително снабдяване с право да носи наименованието на доставчика (при режим на комисионен договор или на договор за окончателна продажба при референтна цена/препродажба при наличие на отстъпка) с REPSOL попада в териториалния и времевия обхват, анализиран от националния орган за защита на конкуренцията, трябва ли да се счита, че договорното правоотношение попада в обхвата на решението на Tribunal de Defensa de la Competencia (Орган за защита на конкуренцията) от 11 юли 2001 г. (преписка 490/00 REPSOL) и/или на решението на Comisión Nacional de la Competencia (Национална комисия по конкуренцията) от 30 юли 2009 г. (преписка 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), като с оглед на тези решения се приемат за изпълнени изискванията по член 2 от Регламент (ЕО) № 1/20031 , що се отнася до тежестта на доказване на нарушението?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос и ако в конкретния случай е доказано, че договорното правоотношение попада в обхвата на решението на Tribunal de Defensa de la Competencia (Орган за защита на конкуренцията) от 11 юли 2001 г. (преписка 490/00 REPSOL) и/или на решението на Comisión Nacional de la Competencia (Национална комисия по конкуренцията) от 30 юли 2009 г. (преписка 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), трябва ли от това задължително да следва установяване на нищожност ipso jure на споразумението в съответствие с член 101, параграф 2 ДФЕС?

____________

1 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).