Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 2 (Espanja) on esittänyt 15.1.2021 – ZA, AZ, BX, CV, DU ja ET v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(asia C-25/21)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 2

Pääasian asianosaiset

Kantajat: ZA, AZ, BX, CV, DU ja ET

Vastaaja: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos kantaja osoittaa, että hänen yksinoikeuden sisältävä toimitus- ja merkkihuoltamosopimussuhteensa (komissiojärjestelmässä tai lopullista kauppaa koskevassa järjestelmässä, johon kuuluu alennus ohjevähittäishinnasta) REPSOLin kanssa kuului kansallisten kilpailuviranomaisten tutkimaan alueelliseen ja ajalliseen asiayhteyteen, onko katsottava, että sopimussuhde kuuluu 11.7.2001 tehdyn Tribunal de Defensa de la Competencian (kilpailuneuvosto) päätöksen (asia 490/00 REPSOL) ja/tai 30.7.2009 tehdyn Comisión Nacional de la Competencian (kilpailukomissio) päätöksen (asia 652/07 REPSOL/CEPSA/BP) soveltamisalaan, jolloin asetuksen N:o 1/20031 2 artiklan edellytykset täyttyvät näiden päätösten perusteella kilpailusääntöjen rikkomista koskevan todistustaakan osalta?

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi ja tässä konkreettisessa tapauksessa osoitetaan, että sopimussuhde kuuluu 11.7.2001 tehdyn Tribunal de Defensa de la Competencian päätöksen (asia 490/00 REPSOL) ja/tai 30.7.2009 tehdyn Comisión Nacional de la Competencian päätöksen (asia 652/07 REPSOL/CEPSA/BP) soveltamisalaan, onko tästä välttämättä seurattava, että sopimus todetaan mitättömäksi SEUT 101 artiklan 2 kohdan nojalla?

____________

1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1).