Language of document : ECLI:EU:F:2012:81

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

13 юни 2012 година

Дело F‑63/10

BL

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Бивше длъжностно лице — Социално осигуряване — Злополука — Приключване на производството по прилагане на член 73 от Правилника — Прилагане във времето на скáлата, приложена към новите правила относно осигурителното покритие за рисковете „злополука“ и „професионално заболяване“ — Продължителност на производството“

Предмет: Жалба, подадена на основание на член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която BL, бивше длъжностно лице на Европейската комисия, иска по-специално отмяна на решението от 28 октомври 2009 г., с което органът по назначаване (наричан по-нататък „ОН“) прекратява производството по член 73 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „Правилникът“) и определя пораженията върху неговото физическо и психично здраве (наричани по-нататък „ПФПЗ“) на 6 %

Решение: Отменя решението от 28 октомври 2009 г. Осъжда Комисията да заплати на жалбоподателя сумата от 2 500 EUR. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Комисията понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да заплати направените от жалбоподателя съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Социално осигуряване — Осигуряване за злополука и професионално заболяване — Инвалидност — Обезщетение — Право на плащане — Условия — Пълно стабилизиране на здравословното състояние

(член 73 от Правилника за длъжностните лица; член 19, параграф 3 от Общите правила относно осигурителното покритие срещу злополуки и професионални заболявания)

2.      Актове на институциите — Прилагане във времето — Скала, приложена към общите правила относно осигурителното покритие срещу злополуки и професионални заболявания на длъжностните лица на Съюза — Прилагане на скалата, която е в сила към момента на цялостно стабилизиране на здравословното състояние — Прилагане на новата скала, установена след тази дата — Нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания

(член 73 от Правилника за длъжностните лица; член 30 от Общите правила относно осигурителното покритие срещу злополуки и професионални заболявания)

1.      Член 73 от Правилника предвижда, че „от датата на постъпване на служба“ длъжностното лице е осигурено за рисковете „професионално заболяване“ или „злополука“. Тази разпоредба предвижда също, че плащанията, покриващи тези рискове, са „гарантирани“ на длъжностното лице.

Все пак, макар законодателят на Съюза да установява схема за осигуряване за рисковете „злополука“ и „професионално заболяване“, институциите, действащи на основание член 73, параграф 1 от Правилника, поставят пораждането на правото на разглежданите социалноосигурителни обезщетения и следователно тяхното изплащане в зависимост от спазването на определен брой условия.

Така съгласно член 19, параграф 3 от Общите правила относно осигурителното покритие срещу злополуки и професионални заболявания на длъжностните лица решението за определяне на степента на пораженията върху физическо и психично здраве може да бъде издадено само след стабилизиране на здравословното състояние на осигуреното лице, като стабилизирането е състояние на пострадало лице, чиито увреждания са придобили постоянен характер, така че не изглежда повече да подлежат на излекуване или подобрение и по принцип по-нататъшно лечение се препоръчва само с цел избягване на влошаване на състоянието му. Това означава, че правото на изплащане на посоченото в член 73, параграф 2, буква в) от Правилника обезщетение при частична трайна инвалидност, както в конкретния случай, се поражда едва при цялостно стабилизиране на здравословното състояние. Освен това едва от този момент осигуреното лице има право да му бъдат определени пораженията върху неговото физическо и психично здраве.

(вж. точки 46—49)

Позоваване на:

Съд — 14 юли 1981 г., Suss/Комисия, 186/80, точка 15

Първоинстанционен съд — 21 май 1996 т., W/Комисия, T‑148/95, точка 36

Съд на публичната служба — 17 февруари 2011 г., Strack/Комисия, F‑119/07, точка 88

2.      В рамките на производството, образувано на основание член 73 от Правилника за длъжностните лица на Съюза, тъй като положението на осигуреното лице от гледна точка на неговото право за определяне на процента на пораженията му върху физическо и психично здраве (ПФПЗ) е напълно завършено в момента на стабилизиране на здравословното му състояние, по принцип по отношение на осигуреното лице трябва да се приложи скалата за оценка на ПФПЗ, която е в сила към момента на това стабилизиране.

Ако трябва да се приеме, че моментът на приемане от органа по назначаването на проекторешението за определяне на процента на ПФПЗ на осигуреното лице и на съответния размер на фиксираната сума е относимата дата за определяне на приложимата скала за оценка на ПФПЗ, както се установява от член 30 от новите правила относно осигурителното покритие срещу злополуки и професионални заболявания на длъжностни лица на Европейския съюз, това би могло да доведе до прилагането на различни правни норми по отношение на лица, чието здравословно състояние обаче се е стабилизирало в един и същ момент, в зависимост от бързината, с която администрацията би се произнесла по техните досиета, като по този начин е налице риск от произвол.

Предвид изложените по-горе съображения се оказва, че доколкото член 30 от посочените правила предвижда, че при липсата на проекторешение на органа по назначаването за определяне на процента на ПФПЗ по отношение на осигурените лица, пострадали от злополука или професионално заболяване, чието здравословно състояние се е стабилизирало преди датата на неговото влизане в сила, т.е. преди 1 януари 2006 г., се прилага приложената към тези правила скала, що се отнася до тези осигурени лица, тази разпоредба урежда положения, които са напълно завършени при действието на скалата за оценка на ПФПЗ, приложена към старите правила относно осигурителното покритие. Поради това член 30 от правилата относно осигурителното покритие придава в това отношение обратно действие на приложената към тях скала.

Прилагането на скалата за оценка на ПФПЗ, приложена към новата редакция на тези правила по отношение на осигурени лица, пострадали от злополука или професионално заболяване, преди тези нови правила да влязат в сила на 1 януари 2006 г., и чието здравословно състояние се е стабилизирало преди тази дата, неизбежно е засегнало оправданите правни очаквания на тези осигурени лица. Поради това новите правила трябва да се обявят за незаконосъобразни, доколкото в тях се предвижда прилагането на скалата, приложена към тях по отношение на осигурените лица, пострадали от злополука или професионално заболяване, чието здравословно състояние се е стабилизирало преди тяхното влизане в сила.

(вж. точки 50, 54, 56, 60 и 62)

Позоваване на:

Общ съд — 18 октомври 2011 г., Purvis/Парламент, T‑439/09, точки 39 и 40