Language of document : ECLI:EU:F:2012:81

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(τρίτο τμήμα)

της 13ης Ιουνίου 2012

Υπόθεση F‑63/10

BL

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Πρώην υπάλληλος — Κοινωνική ασφάλιση — Ατύχημα —Περάτωση της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 73 του ΚΥΚ — Διαχρονική εφαρμογή του πίνακα που προσαρτάται στη νέα ρύθμιση σχετικά με την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας — Διάρκεια της διαδικασίας»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο BL, πρώην υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητεί, μεταξύ άλλων, την ακύρωση της αποφάσεως της 28ης Οκτωβρίου 2009 με την οποία η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (στο εξής: ΑΔΑ) περάτωσε τη διαδικασία που κινήθηκε βάσει του άρθρου 73 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ) και προσδιόρισε το ποσοστό βλάβης της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητάς του (στο εξής: ΒΣΨΑ) στο 6 %.

Απόφαση: Η απόφαση της 28ης Οκτωβρίου 2009 ακυρώνεται. Η Επιτροπή υποχρεώνεται να καταβάλει το ποσό των 2 500 ευρώ στον προσφεύγοντα-ενάγοντα. Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Η Επιτροπή φέρει τα δικά της δικαστικά έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος-ενάγοντος.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Κοινωνική ασφάλιση — Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών — Αναπηρία — Αποζημίωση — Δικαίωμα λήψεως της παροχής — Προϋποθέσεις — Σταθεροποίηση του συνόλου των βλαβών

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 73· ρύθμιση σχετικά με την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, άρθρο 19 § 3)

2.      Πράξεις των οργάνων — Διαχρονική εφαρμογή — Πίνακας που προσαρτάται στη ρύθμιση σχετικά με την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των υπαλλήλων της Ένωσης — Εφαρμογή του πίνακα που ίσχυε κατά τον χρόνο της σταθεροποιήσεως του συνόλου των βλαβών — Εφαρμογή του νέου πίνακα ο οποίος καταρτίστηκε μετά το ως άνω χρονικό σημείο — Παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 73· ρύθμιση σχετικά με την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, άρθρο 30)

1.      Το άρθρο 73 του ΚΥΚ ορίζει ότι ο υπάλληλος «καλύπτεται από την ημέρα αναλήψεως της υπηρεσίας» έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος. Η εν λόγω διάταξη ορίζει επίσης ότι οι παροχές που καλύπτουν τους κινδύνους αυτούς «εξασφαλίζονται» στον υπάλληλο.

Εντούτοις, μολονότι ο νομοθέτης της Ένωσης καθιέρωσε καθεστώς ασφαλίσεως έναντι των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, τα θεσμικά όργανα, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 73, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, εξήρτησαν τη θεμελίωση του δικαιώματος στις εν λόγω ασφαλιστικές παροχές και, συνεπώς, τη λήψη τους από ορισμένους όρους.

Έτσι, δυνάμει του άρθρου 19, παράγραφος 3, της κοινής ρυθμίσεως σχετικά με την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των υπαλλήλων η απόφαση για τον καθορισμό του ποσοστού της ΒΣΨΑ λαμβάνεται μόνο αφού σταθεροποιηθούν οι βλάβες που έχει υποστεί ο ασφαλισμένος, ενώ ως σταθεροποίηση νοείται η κατάσταση του θύματος του οποίου οι βλάβες έχουν λάβει πάγια μορφή κατά τρόπο ώστε να εμφανίζονται ως μη επιδεχόμενες ίαση ή βελτίωση, ενώ η περαιτέρω θεραπεία να μη θεωρείται, κατ’ αρχήν, ενδεδειγμένη παρά μόνο για την αποτροπή επιδεινώσεώς τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα λήψεως της αποζημιώσεως που προβλέπει το άρθρο 73, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, του ΚΥΚ για την περίπτωση μερικής μονίμου αναπηρίας γεννάται μόνο όταν σταθεροποιείται το σύνολο των βλαβών. Επίσης, μόνο από το χρονικό σημείο αυτό ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να προσδιοριστεί το ποσοστό της ΒΣΨΑ.

(βλ. σκέψεις 46 έως 49)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 14 Ιουλίου 1981, C‑186/80, Suss κατά Επιτροπής, σκέψη 15

ΓΔΕΕ: 21 Μαΐου 1996, T‑148/95, W κατά Επιτροπής, σκέψη 36

ΔΔΔΕΕ: 17 Φεβρουαρίου 2011, F‑119/07, Strack κατά Επιτροπής, σκέψη 88

2.      Στο πλαίσιο διαδικασίας που κινείται δυνάμει του άρθρου 73 του ΚΥΚ, εφόσον η κατάσταση του ασφαλισμένου, από πλευράς του δικαιώματός του προς προσδιορισμό του ποσοστού της ΒΣΨΑ διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου κατά τον χρόνο σταθεροποιήσεως των βλαβών του, πρέπει κατ’ αρχήν να εφαρμόζεται στον ασφαλισμένο ο πίνακας προσδιορισμού των ΒΣΨΑ που ισχύει κατά τον χρόνο της εν λόγω σταθεροποιήσεως.

Μολονότι θα έπρεπε να γίνει δεκτή η ημερομηνία εκδόσεως του σχεδίου αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής περί προσδιορισμού του ποσοστού ΒΣΨΑ του ασφαλισμένου και περί καθορισμού του ποσού του αντίστοιχου κεφαλαίου ως κρίσιμη ημερομηνία για τον καθορισμό του εφαρμοστέου πίνακα των ΒΣΨΑ, όπως υπαγορεύει το άρθρο 30 της νέας ρυθμίσεως σχετικά με την ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των υπαλλήλων της Ένωσης, εντούτοις η αποδοχή της ημερομηνίας αυτής θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή διαφορετικών κανόνων σε πρόσωπα των οποίων η σταθεροποίηση των βλαβών έχει επέλθει την ίδια χρονική στιγμή, αναλόγως της ταχύτητας με την οποία η Διοίκηση θα είχε εξετάσει τους αντίστοιχους φακέλους, τούτο δε χωρίς να αποκλείεται ο κίνδυνος αυθαιρεσιών.

Εκ των προεκτεθέντων δύναται να συναχθεί ότι το άρθρο 30 της εν λόγω ρυθμίσεως, ορίζοντας ότι ο πίνακας που προσαρτάται στην εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται, ελλείψει σχεδίου αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής περί προσδιορισμού του ποσοστού ΒΣΨΑ, στους ασφαλισμένους, θύματα ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, των οποίων οι βλάβες σταθεροποιήθηκαν προ της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της εν λόγω ρυθμίσεως, ήτοι προ της 1ης Ιανουαρίου 2006, αφορά, προκειμένου για τους εν λόγω ασφαλισμένους, καταστάσεις διαμορφωθείσες πλήρως ενόσω τελούσε εν ισχύι ο πίνακας προσδιορισμού των ΒΣΨΑ του παραρτήματος της παλαιάς ρυθμίσεως περί ασφαλιστικής καλύψεως. Επομένως, το άρθρο 30 της ρυθμίσεως περί ασφαλιστικής καλύψεως δίδει συναφώς αναδρομική ισχύ στον πίνακα που προσαρτάται σε αυτήν.

Η εφαρμογή του πίνακα προσδιορισμού των ΒΣΨΑ που προσαρτάται στη νέα ρύθμιση περί ασφαλιστικής καλύψεως επί ασφαλισμένων οι οποίοι είχαν υπάρξει θύματα ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας προ της ενάρξεως ισχύος, την 1η Ιανουαρίου 2006, της εν λόγω ρυθμίσεως και των οποίων οι βλάβες σταθεροποιήθηκαν προ της συγκεκριμένης ημερομηνίας έπληξε αναμφιβόλως τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των εν λόγω ασφαλισμένων. Έτσι, πρέπει να κριθεί παράνομη η νέα ρύθμιση καθόσον προβλέπει την εφαρμογή του πίνακα που προσαρτάται σε αυτήν στους ασφαλισμένους, θύματα ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, των οποίων οι βλάβες σταθεροποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της.

(βλ. σκέψεις 50, 54, 56, 60 και 62)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 18 Οκτωβρίου 2011, T‑439/09, Purvis κατά Κοινοβουλίου, σκέψεις 39 και 40