Language of document :

Žaloba podaná 30. júla 2010 - Esders/Komisia

(vec F-62/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jürgen Esders (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: S. Rodriguez, M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o preradení žalobcu do sídla v Bruseli v rámci rotácie v roku 2010

Návrhy žalobcu

vyhlásiť túto žalobu za prípustnú,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 27. júla 2010 o preradení žalobcu do Bruselu od 1. septembra 2010,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________