Language of document :

Talan väckt den 24 juli 2010 - AF mot kommissionen

(Mål F-61/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AF (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att avslå sökandens begäran om bistånd avseende den mobbning som sökanden anser sig ha utstått, och yrkande om ersättning för den ideella skada som sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut nr 24938 av den 28 september 2009 varigenom kommissionens tillsättningsmyndighet avslog begäran om bistånd D/300/09 som sökanden ingett med stöd av artikel 24 i tjänsteföreskrifterna, rörande den mobbning som sökanden har utstått på sin avdelning under en tid som i vart fall sträcker sig mellan april 2004 och april 2009,

förplikta kommissionen att betala ersättning med 600 000 euro för den ideella skada som sökanden lidit till följd av mobbningen och för följderna för sökandens hälsotillstånd,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________