Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wiesbaden (Германия), постъпило на 4 август 2021 г. — TX/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-481/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Страни в главното производство

Жалбоподател: TX

Ответник: Bundesrepublik Deutschland, представляван от Bundeskriminalamt

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 15, параграфи 3 и 1 във връзка с член 14 от Директива (ЕС) 2016/6801 да се тълкува с оглед на член 54 от Директива (ЕС) 2016/680 в смисъл, че допуска национална правна уредба,

a)    съгласно която в случай на съвместни администратори за обработването на данни не се изисква посочване на действителната отговорна структура за съхраняваните данни, и

б)    която освен това допуска отказът на достъп да не се обосновава по същество пред съда?

При утвърдителен отговор на въпроси 1а) и 1б), съвместим ли е член 15, параграфи 3 и 1 от Директива (ЕС) 2016/680 с правото на ефективни правни средства за защита, предвидено в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз1 , въпреки че така съдът е възпрепятстван

a)    да привлече в производството, в съответствие с националните процесуални правила, в многоетапна административна процедура, другата участваща и действително отговорна структура, която трябва да даде съгласието си за предоставяне на достъп, и

б)    по същество да провери дали са изпълнени условията за отказ на достъп и дали органът, който е отказал достъп, ги е приложил правилно?

Отказът на достъп и следователно на ефективни правни средства за защита по член 47 от Хартата накърнява ли по незаконосъобразен начин свободата при избор на професия, предвидена в член 15 от Хартата, когато съхраняваната информация се използва, за да се изключи даден субект на данни от дейността, която възнамерява да извършва, поради предполагаем риск за сигурността?

____________

1         Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 2016 г., стр. 89).

1     ОВ C 326, 2020 г., стр. 391.