Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksa) on esittänyt 4.8.2021 –TX v. Saksan valtio

(asia C-481/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TX

Vastaaja: Saksan valtio, jota edustaa Bundeskriminalamt Wiesbaden

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/6801 15 artiklan 3 ja 1 kohtaa, luettuna yhdessä 14 artiklan kanssa, tulkittava direktiivin (EU) 2016/680 54 artiklan valossa siten, että siinä sallitaan kansallinen lainsäädäntö,

a)    jonka nojalla todellisuudessa tallennetuista tiedoista vastaavaa elintä ei ole nimettävä, jos tietojen käsittelystä ollaan vastuussa yhteisesti, ja

b)    jonka perusteella tuomioistuimelle voidaan lisäksi olla antamatta aineellisia perusteluja, jotka koskevat tietojen antamisesta kieltäytymistä?

Jos kysymyksiin 1 a ja 1 b vastataan myöntävästi, ovatko direktiivin (EU) 2016/680 15 artiklan 3 ja 1 kohta yhteensopivia Euroopan unionin perusoikeuskirjan1 47 artiklassa säädetyn tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden kanssa, vaikka tuomioistuin ei voi näin ollen

a)    kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti haastaa menettelyyn useita vaiheita käsittävässä hallinnollisessa menettelyssä toista osapuolta, joka on asiasta tosiasiallisesti vastaava viranomainen ja jonka on annettava suostumuksensa tietojen antamiseen, ja

b)    tutkia aineellisesti, täyttyvätkö tietojen antamisesta kieltäytymisen edellytykset ja onko tietojen antamisesta kieltäytyvä viranomainen soveltanut niitä asianmukaisesti?

Loukkaako tietojen antamisesta kieltäytyminen ja näin ollen perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisen tehokkaan oikeussuojakeinon epääminen lainvastaisesti perusoikeuskirjan 15 artiklassa määrättyä ammatillista vapautta, kun tallennettuja tietoja käytetään estämään rekisteröityä hakemasta tehtävää väitetyn turvallisuusriskin vuoksi?

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 89.

1 EUVL 2012, C 326, s. 391.