Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 4. augusta 2021 – TX/Bundesrepublik Deutschland

(vec C-481/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: TX

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 15 ods. 3 a článok 15 ods. 1 v spojení s článkom 14 smernice (EÚ) 2016/6801 so zreteľom na článok 54 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že tento článok pripúšťa vnútroštátnu právnu úpravu,

a)    podľa ktorej v prípade, ak prevádzkovatelia spoločne zodpovedajú za spracúvanie údajov, nie je potrebné označiť orgán, ktorý v skutočnosti zodpovedá za uchovávané údaje, a

b)    ktorá navyše pripúšťa, aby sa súdu neposkytlo nijaké obsahové odôvodnenie zamietnutia prístupu?

2.    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. a) a 1 písm. b) kladná, je článok 15 ods. 3 a článok 15 ods. 1 smernice 2016/680 zlučiteľný s právom na účinný prostriedok nápravy pred súdom podľa článku 47 Charty základných práv Európskej únie1 , hoci sa tým znemožňuje, aby súd

a)    v súlade s vnútroštátnymi procesnými predpismi pribral do konania vo viacstupňovom správnom konaní ďalší zúčastnený a skutočne zodpovedný orgán, ktorý musí udeliť súhlas s poskytnutím prístupu, a

b)    z obsahového hľadiska preskúmal, či sú podmienky na zamietnutie prístupu splnené a či ich orgán, ktorý zamietol prístup, správne uplatnil?

3.    Predstavuje zamietnutie prístupu, a teda odopretie účinného prostriedku nápravy podľa článku 47 Charty protiprávne obmedzenie slobodnej voľby povolania podľa článku 15 Charty, ak sa uchovávané informácie použijú na zabránenie tomu, aby dotknutá osoba vykonávala činnosť, ktorú chce vykonávať, z dôvodu údajného bezpečnostného rizika?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 89).

1 Ú. v. EÚ C 326, 2012, s. 391.