Language of document : ECLI:EU:T:2022:253

BENDROJO TEISMO (septintoji kolegija) SPRENDIMAS

2022 m. balandžio 27 d.(*)

„Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje – Lėšų įšaldymas – Atvykimo į valstybių narių teritoriją ribojimas – Ieškovo asmenvardžio palikimas asmenų, kuriems taikytinos ribojamosios priemonės, sąrašuose – Įtraukimo į sąrašus ir palikimo juose pagrįstumo įrodymas – Faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis priimtos ribojamosios priemonės, tęsimasis“

Byloje T‑108/21

Ferdinand Ilunga Luyoyo, gyvenantis Kinšasoje (Kongo Demokratinė Respublika), atstovaujamas advokatų T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme ir T. Payan,

ieškovas,

prieš

Europos Sąjungos Tarybą, atstovaujamą M.‑C. Cadilhac ir H. Marcos Fraile,

atsakovę,

BENDRASIS TEISMAS (septintoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas R. da Silva Passos (pranešėjas), teisėjai I. Reine ir L. Truchot,

kancleris E. Coulon,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

atsižvelgęs į tai, kad bylos šalys per tris savaites po to, kai buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą, nepateikė prašymo surengti teismo posėdį, ir pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 106 straipsnio 3 dalį nusprendęs priimti sprendimą nerengiant žodinės proceso dalies,

priima šį

Sprendimą

1        SESV 263 straipsniu grindžiamu ieškiniu ieškovas Ferdinand Ilunga Luyoyo prašo panaikinti, pirma, 2020 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/2033, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 419, 2020, p. 30), ir, antra, 2020 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/2021, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, 9 straipsnis (OL L 419, 2020, p. 5) (toliau kartu – ginčijami aktai), tiek, kiek šie aktai su juo susiję.

 Ginčo aplinkybės

 Ribojamųjų priemonių kontekstas

2        Ieškovas yra Kongo Demokratinės Respublikos pilietis, kuris ėjo Police nationale congolaise (Kongo nacionalinė policija, toliau – PNC) Légion Nationale d’Intervention (riaušių malšinimo padalinys, toliau – LIN) vado, vėliau – Unité chargée de la protection des institutions et des hautes personnalités (institucijų bei aukšto rango pareigūnų apsaugos padalinys, toliau – UPIHP) vado pareigas.

3        Ši byla susijusi su ribojamosiomis priemonėmis, kurias nustatė Europos Sąjungos Taryba, siekdama tvarios taikos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir darydama spaudimą asmenims ir subjektams, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą šiai valstybei.

 Sąjungos savarankiškai priimtos priemonės

4        2005 m. liepos 18 d. Taryba, remdamasi EB 60, 301 ir 308 straipsniais, priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1183/2005, nustatantį tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai (OL L 193, 2005, p. 1).

5        2010 m. gruodžio 20 d. Taryba, remdamasi ESS 29 straipsniu, priėmė Sprendimą 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP (OL L 336, 2010, p. 30).

6        2016 m. spalio 17 d. Taryba priėmė išvadas, kuriose pirmiausia išreiškė didelį Europos Sąjungos susirūpinimą dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, kurią dar labiau apsunkina „žiauraus smurto veiksmai, įvykdyti 2016 m. rugsėjo 19 ir 20 d., ypač Kinšasoje [Kongo Demokratinė Respublika]“, ir priminė „esminę [Kongo Demokratinės Respublikos] institucijų atsakomybę rengiant rinkimus“. Paskui Taryba pabrėžė, jog tam, kad būtų sudarytos palankios sąlygos dialogui ir rinkimų rengimui, Kongo Demokratinės Respublikos vyriausybė turi aiškiai įsipareigoti užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principų laikymąsi ir visiškai liautis manipuliuoti teisingumo sistema. Be to, ji nurodė, kad Sąjunga ragino išlaisvinti visus politinius kalinius ir nutraukti politiškai motyvuotą opozicijos ir pilietinės visuomenės teisminį persekiojimą, taip pat reabilituoti nuo politinių sprendimų nukentėjusius asmenis, ir patikslino, kad taikių manifestacijų uždraudimas, bauginimo ir persekiojimo veiksmai opozicijos, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovų atžvilgiu trukdo pasirengti taikiam perėjimui prie demokratijos. Galiausiai Taryba nurodė, kad „[Sąjunga] yra pasirengusi panaudoti visas turimas priemones, įskaitant ribojamąsias priemones, taikomas asmenims, kurie atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kursto smurtą arba kurie kliud[ė] išspręsti krizę visuotiniu sutarimu, taikiai bei gerbiant [Kongo] žmonių siekį išrinkti savo atstovus“.

7        2016 m. gruodžio 12 d. Taryba, remdamasi ESS 29 straipsniu, priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/2231, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788 (OL L 336 I, 2016, p. 7).

8        Tą pačią dieną Taryba, remdamasi SESV 215 straipsniu, priėmė Reglamentą (ES) 2016/2230, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 1183/2005 (OL L 336 I, 2016, p. 1).

9        Sprendimo 2016/2231 2–4 konstatuojamosiose dalyse pakartojamos 2016 m. spalio 17 d. Tarybos priimtos išvados, kaip nurodytos šio sprendimo 6 punkte.

10      2017 m. kovo 6 d. Taryba priėmė išvadas, jose visų pirma išreiškė Sąjungos susirūpinimą dėl politinės padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje, susidariusios pirmiausia dėl saugumo padėties keliuose šalies regionuose, kuriuose neproporcingai naudojama jėga. Paskui, Taryba, pasmerkusi šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, pažymėjo, kad kova su nebaudžiamumu yra viena iš būtinų sąlygų taikiam pereinamajam procesui ir ilgalaikiam padėties šalyje stabilizavimui. Galiausiai Taryba nurodė, kad Sąjunga apgailestauja dėl visose trijose Kasajaus provincijose ir Centriniame Konge (Kongo Demokratinė Respublika) kilusių smurto protrūkių ir išreiškė susirūpinimą dėl pastarojo meto pranešimų apie Kasajaus provincijose vietos karinių grupuočių įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, konkrečiai – Kongo Demokratinės Respublikos saugumo pajėgų narių vykdomą vaikų karių verbavimą ir neteisėtą išnaudojimą, taip pat civilių žudymą; šie veiksmai pagal tarptautinę teisę galėtų būti laikomi karo nusikaltimais.

11      2017 m. gegužės 29 d. Taryba, remdamasi ESS 31 straipsnio 2 dalimi ir Sprendimo 2010/788 6 straipsnio 2 dalimi, priėmė Įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2017/905, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788 (OL L 138 I, 2017, p. 6). Tą pačią dieną Taryba priėmė Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/904, kuriuo įgyvendinama Reglamento Nr. 1183/2005 9 straipsnio 2 dalis (OL L 138 I, 2017, p. 1).

 Kriterijai, taikomi nustatant ribojamąsias priemones Kongo Demokratinei Respublikai

12      Sprendimo 2010/788, iš dalies pakeisto Sprendimu 2016/2231, 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 bei 2 dalyse numatytos ribojamosios priemonės taikomos šiems asmenims ir subjektams:

a)      kliudantiems visuotiniu sutarimu ir taikiai rasti sprendimą siekiant surengti rinkimus [Kongo Demokratinėje Respublikoje], be kita ko, smurto, represiniais veiksmais ar kurstant smurtą, arba kenkiant teisinei valstybei;

b)      dalyva[ujantiems] planuojant veiksmus [Kongo Demokratinėje Respublikoje], kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, vadovaujant jiems arba juos vykdant;

c)      susijusiems su a ir b punktuose nurodytais asmenimis ir subjektais,

išvardytiems II priede pateiktame sąraše.“

13      Sprendimo 2010/788, iš dalies pakeisto Sprendimu 2016/2231, 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „[v]alstybės narės imasi priemonių, būtinų tam, kad būtų užkirstas kelias 3 straipsnyje nurodytų asmenų atvykimui į jų teritoriją arba vykimui per ją tranzitu“.

14      Sprendimo 2010/788, iš dalies pakeisto Sprendimu 2016/2231, 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta:

„1.      Įšaldomos visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso 3 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba yra jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami, arba kuriuos turi subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso tiems asmenims ar subjektams arba bet kokiems asmenims ar subjektams, veikiantiems jų vardu arba nurodymu, kaip nurodyta I ir II prieduose, arba yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami tokių asmenų ar subjektų.

2.      1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.“

15      Reglamento Nr. 1183/2005, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2016/2230, 2b straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Į Ia priedą įtraukiami fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, kuriuos Taryba įtraukė į sąrašą dėl vieno iš šių pagrindų:

a)      trukdymo bendro taikaus sprendimo rinkimų [Kongo Demokratinėje Respublikoje] procese paieškai, be kita ko, vykdant smurto, represinius veiksmus ar kurstant smurtą arba kenkiant teisinės valstybės principams;

b)      veiksmų, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės [Kongo Demokratinėje Respublikoje], planavimo, vadovavimo jiems ar jų vykdymo;

c)      sąsajų su a ir b punktuose nurodytais fiziniais ar juridiniais asmenims, subjektais ar įstaigomis.“

16      Reglamento Nr. 1183/2005, iš dalies pakeisto Reglamentu 2016/2230, 2 straipsnyje nustatyta:

„1.      Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, tiesiogiai ar netiesiogiai priklausantys, laikomi ar kontroliuojami fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų, išvardytų I arba Ia prieduose, įskaitant trečiąsias šalis, veikiančias jų vardu ar pagal jų nurodymus, yra įšaldomi.

2.      Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I arba Ia priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai.“

 Pirminė ribojamųjų priemonių taikymo trukmė

17      Remiantis Sprendimo 2010/788, iš dalies pakeisto Sprendimu 2016/2231, 9 straipsnio 2 dalimi, „3 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės taikomos iki 2017 m. gruodžio 12 d.“ ir „[j]os prireikus atnaujinamos arba iš dalies keičiamos, jei Taryba mano, kad jų tikslai nebuvo pasiekti“.

 Pirminis ieškovo asmenvardžio įtraukimas į asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus

18      Sprendimu 2016/2231 ir Reglamentu 2016/2230 ieškovo vardas ir asmenvardis įtrauktas į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašus, pateiktus Sprendimo 2010/788 II priede ir Reglamento Nr. 1183/2005 I a priede (toliau kartu – ginčijami sąrašai).

19      Taryba tokį įtraukimą į sąrašą grindė tokiais motyvais:

„Eidamas Kongo nacionalinės policijos (PNC) riaušių malšinimo organizacijos (LNI) vado pareigas, Ferdinand Ilunga Luyoyo buvo atsakingas už tai, kad buvo neproporcingai naudojama jėga ir vykdomos smurtinės represijos 2016 m. rugsėjo mėn. Kinšasoje. Eidamas šias pareigas, Ferdinand Ilunga Luyoyo dalyvavo planuojant veiksmus [Kongo Demokratinėje Respublikoje], kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais.“

20      2017 m. kovo 6 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo ieškovo ieškinį (įregistruotas numeriu T‑143/17). Juo jis iš esmės prašė panaikinti Reglamentą 2016/2230 tiek, kiek šis aktas buvo su juo susijęs. 2018 m. gruodžio 7 d. Nutartimi Ilunga Luyoyo / Taryba (T‑143/17, nepaskelbta Rink., EU:T:2018:987) byla buvo išbraukta iš Bendrojo Teismo registro ieškovui atsisakius ieškinio.

 Trys pirmieji ieškovui nustatytų ribojamųjų priemonių pratęsimai

21      2017 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2017/2282, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788 (OL L 328, 2017, p. 19), ieškovui taikomos ribojamosios priemonės, vadovaujantis tais pačiais motyvais, buvo paliktos galioti iki 2018 m. gruodžio 12 d.

22      2018 m. kovo 8 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo ieškovo ieškinį (įregistruotas numeriu T‑166/18) dėl Sprendimo 2017/2282 panaikinimo tiek, kiek šis sprendimas su juo susijęs. Šis ieškinys buvo atmestas 2020 m. vasario 12 d. Sprendimu Ilunga Luyoyo / Taryba (T‑166/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2020:50).

23      2018 m. gruodžio 10 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/1940, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788 (OL L 314, 2018, p. 47), ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/1931, kuriuo įgyvendinamas Reglamento Nr. 1183/2005 9 straipsnis (OL L 314, 2018, p. 1). Šiais teisės aktais ieškovo asmenvardis buvo paliktas ginčijamuose sąrašuose iki 2019 m. gruodžio 12 d. Ieškovo asmenvardžio įtraukimo į ginčijamus sąrašus motyvai buvo atnaujinti, įtraukiant įrašą, kad „2017 m. liepos mėn. Ferdinand Ilunga Luyoyo buvo paskirtas eiti [UPIHP] vado pareigas Kongo nacionalinėje policijoje“.

24      2019 m. vasario 20 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo ieškovo ieškinį (įregistruotas numeriu T‑124/19) dėl Sprendimo 2018/1940 ir Įgyvendinimo reglamento 2018/1931 panaikinimo tiek, kiek šie aktai su juo susiję. Šis ieškinys buvo atmestas 2021 m. vasario 3 d. Sprendimu Ilunga Luyoyo / Taryba (T‑124/19, nepaskelbtas Rink., EU:T:2021:63).

25      2019 m. gruodžio 9 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2019/2109, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788 (OL L 318, 2019, p. 134), ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/2101, kuriuo įgyvendinamas Reglamento Nr. 1183/2005 9 straipsnis (OL L 318, 2019, p. 1). Šiais teisės aktais ieškovo asmenvardis buvo paliktas ginčijamuose sąrašuose iki 2020 m. gruodžio 12 d. Taryba atnaujino tokio įtraukimo motyvus ir, nurodžiusi jo kaip UPIHP vado pareigas, pažymėjo, kad „[d]ėl šių pareigų jis yra atsakingas už pastaruoju metu PNC įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus“.

26      2019 m. gruodžio 10 d. raštu Taryba pranešė ieškovui apie Sprendimą 2019/2109 ir pažymėjo, kad jeigu jis pageidautų pateikti naujų pastabų, jos turėtų būti išsiųstos iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

27      2020 m. vasario 19 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo ieškovo ieškinį (įregistruotas numeriu T‑101/20) dėl Sprendimo 2019/2109 ir Įgyvendinimo reglamento 2019/2101 panaikinimo tiek, kiek šie aktai su juo susiję. Šis ieškinys buvo atmestas 2021 m. rugsėjo 15 d. Sprendimu Ilunga Luyoyo / Taryba (T‑101/20, nepaskelbtas Rink., EU:T:2021:575).

 Persvarstymas

28      2020 m. birželio 4 d. raštu ieškovo advokatai pateikė Tarybai prašymą leisti susipažinti su bylos medžiaga ir paprašė iki 2020 m. spalio 1 d. atidėti terminą, kad būtų galima pateikti duomenis, kuriais grindžiamas prašymas persvarstyti jo asmenvardžio įtraukimą į ginčijamus sąrašus.

29      2020 m. liepos 7 d. raštu Taryba pranešė ieškovo advokatams, kad patenkino jų prašymą iki 2020 m. spalio 1 d. atidėti terminą prašymui persvarstyti pateikti.

30      2020 m. liepos 23 d. raštu Taryba pateikė ieškovo advokatams aštuonis darbinius dokumentus.

31      2020 m. spalio 1 d. ieškovo advokatai oficialiai pateikė Tarybai prašymą persvarstyti, jame, be kita ko, tvirtino, kad ji padarė vertinimo klaidą. Šiuo klausimu jie pažymėjo, kad ieškovo pareigos pasikeitė, nes nuo 2019 m. gruodžio mėn. jis nebėjo jokių realių pareigų Kongo policijoje, nors ir išlaiko generolo laipsnį ir pagal jį gauna tarnybinį atlyginimą, ir kad 2020 m. jis nėjo jokių pareigų ir nedalyvavo jokioje politinėje, karinėje ar administracinėje veikloje Kongo Demokratinėje Respublikoje, o kaip privatus asmuo, vykdė Fédération congolaise de boxe (Kongo bokso federacija) pirmininko įgaliojimus.

32      2020 m. spalio 30 d. ieškovo advokatams adresuoto rašto priede Taryba pateikė keturis darbinius dokumentus, susijusius su ieškovo asmenvardžio įtraukimu į ginčijamus sąrašus.

33      2020 m. spalio 30 d. rašte Taryba nurodė, kad remdamasi šia informacija ji ketino atnaujinti su ieškovu susijusią motyvų santrauką ir joje nurodyti, kad jis „iki 2019 m. gruodžio mėn.“ buvo UPIHP vadas, patikslinant, kad jis „tebeturi [generolo] laipsnį ir toliau aktyviai veikia [Kongo Demokratinės Respublikos] viešajame gyvenime“.

34      Taryba taip pat pažymėjo, kad tuo atveju, jei ieškovas pageidautų pateikti naujų pastabų, jos turėtų būti išsiųstos iki 2020 m. lapkričio 20 d.

35      2020 m. lapkričio 20 d. Tarybai adresuotu raštu ieškovo advokatai pateikė savo pastabas dėl šio sprendimo 32 punkte nurodytų dokumentų, teigdami, kad nė vienas iš jų nepateisina nagrinėjamų priemonių taikymo pratęsimo. Konkrečiai kalbant, jie pažymėjo, kad nors vienas iš Tarybos prie jos 2020 m. spalio 30 d. rašto pridėtų įrodymų patvirtina, kad ieškovas ėjo Fédération congolaise de boxe pirmininko pareigas, jie ginčijo šio motyvo pagrįstumą pateisinant jo asmenvardžio palikimą ginčijamuose sąrašuose atnaujinus įrašą.

 Ketvirtasis ieškovui nustatytų ribojamųjų priemonių pratęsimas

36      2020 m. gruodžio 10 d. Taryba priėmė ginčijamus aktus, kuriais ieškovo asmenvardžio įtraukimas į ginčijamus sąrašus buvo paliktas iki 2021 m. gruodžio 12 d., o tokio įtraukimo motyvai buvo suformuluoti taip:

„Iki 2017 m. ėjęs [PNC] riaušių malšinimo padalinio [LNI] vado pareigas, o iki 2019 m. gruodžio mėn. – institucijų bei aukšto rango pareigūnų apsaugos padalinio Kongo nacionalinėje policijoje vado pareigas, Ferdinand Ilunga Luyoyo buvo atsakingas už tai, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Kinšasoje buvo neproporcingai naudojama jėga bei vykdomos smurtinės represijos, ir yra atsakingas už vėliau PNC įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus.

Taigi, Ferdinand Ilunga Luyoyo dalyvavo planuojant veiksmus [Kongo Demokratinėje Respublikoje], kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba jų nesilaikymu, vadovaujant jiems arba juos vykdant.

Ferdinand Ilunga Luyoyo tebeturi generolo laipsnį ir toliau aktyviai veikia [Kongo Demokratinės Respublikos] viešojoje arenoje [viešajame gyvenime].“

37      2020 m. gruodžio 11 d. raštu Taryba pranešė ieškovui apie Sprendimą 2020/2033 ir priminė, kad žmogaus teisių pažeidimai tęsiasi.

38      Tame pačiame rašte Taryba patikslino, kad ieškovo padėtis priimant ginčijamus aktus pateisino jo asmenvardžio palikimą ginčijamuose sąrašuose, nes „[i]ki 2017 m. ėjęs Kongo nacionalinės policijos (PNC) riaušių malšinimo padalinio vado pareigas, o iki 2019 m. gruodžio mėn. – [UPIHP] [vado pareigas] PNC, [jis] buvo atsakingas už tai, kad 2016 m. rugsėjo mėn. Kinšasoje buvo neproporcingai naudojama jėga bei vykdomos smurtinės represijos, ir yra atsakingas už vėliau PNC įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus“, jis, „[n]ors nebeuž[ėmė] jokių pareigų PNC, tebetur[ėjo] [generolo] laipsnį ir toliau aktyviai veik[ė] [Kongo Demokratinės Respublikos] viešojoje arenoje [viešajame gyvenime]“, kaip tai buvo matyti iš [jai] pateiktų dokumentų.

39      Taryba taip pat pridūrė, kad tuo atveju, jei ieškovas pageidautų pateikti naujų pastabų, jos turėtų būti išsiųstos iki 2021 m. rugsėjo 1 d.

 Šalių reikalavimai

40      2021 m. vasario 19 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo šį ieškovo ieškinį. Jis Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti ginčijamus aktus tiek, kiek jie su juo susiję,

–        priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

41      Taryba Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        nepatenkinus pirmojo reikalavimo, jei ginčijami aktai būtų panaikinti, palikti galioti Sprendimo 2020/2033 pasekmes, „kol bus iš dalies panaikintas Įgyvendinimo reglamentas 2020/2021“,

–        priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

 Dėl teisės

42      Grįsdamas savo reikalavimą panaikinti ginčijamus aktus, ieškovas nurodo du pagrindus, grindžiamus, pirma, teisės būti išklausytam pažeidimu ir, antra, vertinimo klaidomis. Bendrasis Teismas mano, kad pirmiausia reikia išnagrinėti antrąjį pagrindą.

 Dėl antrojo pagrindo, grindžiamo vertinimo klaidomis

43      Pirma, ieškovas remiasi akivaizdžia vertinimo klaida, kiek tai susiję su demokratinės ir politinės padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje persvarstymo aplinkybėmis, kurios susiklostė prieš jam pratęsiant ribojamųjų priemonių taikymą.

44      Antra, ieškovas iš esmės ginčija ginčijamų aktų pagrįstumą tiek, kiek jais jo asmenvardis paliktas ginčijamuose sąrašuose, nors priimant ginčijamus aktus jo nebuvo galima laikyti susijusiu su šiukščiais žmogaus teisių pažeidimais Kongo Demokratinėje Respublikoje.

45      Ieškovas priekaištauja Tarybai, kad ši paliko jo asmenvardį ginčijamuose sąrašuose dėl praeities įvykių ir atsižvelgė į pareigas, kurių jis nebėjo priimant ginčijamus aktus, nepaisydama šiuo metu patvirtinto įtraukimo į sąrašą kriterijaus.

46      Šiuo klausimu ieškovas teigia, kad nuo tada, kai 2017 m. paliko PNC LNI, jis nėjo jokių pareigų PNC vadovybėje, ir kad nuo 2019 m. gruodžio mėn. jis nebėra UPIHP vadas. Jis pabrėžia, kad nors tebeturi generolo laipsnį, nebevykdo jokių konkrečių viešųjų įgaliojimų.

47      Be to, ieškovas ginčija Tarybos pasirinktą informaciją, kurioje daroma nuoroda į jo, kaip Kongo bokso federacijos pirmininko, pareigas, nes tokios pareigos, kurias jis vykdo kaip privatus asmuo, neleidžia daryti išvados, kad jis tebedalyvauja veiksmuose, pateisinančiuose tolesnį jam taikomų ribojamųjų priemonių taikymą. Konkrečiai kalbant, ieškovas ginčija 2020 m. spalio 8 d. straipsnio, paskelbto „desc-wondo.org“ interneto svetainėje, iš kurio matyti, kad dėl šių pareigų jis išlaiko politinę įtaką, svarbą ir įrodomąją vertę dėl autoriaus šališkumo.

48      Taryba tvirtina, kad ribojamųjų priemonių tikslai, įskaitant, be kita ko, paramą teisinei valstybei ir žmogaus teisėms ginčijamų aktų priėmimo momentu nebuvo pasiekti, visų pirma dėl to, kad aptariamu laikotarpiu PNC pareigūnai ir toliau šiurkščiai pažeidinėjo žmogaus teises. Be to, ji teigia, kad buvusio prezidento valdomas politinis režimas tik iš dalies pasikeitė 2019 m. paskyrus naują Kongo Demokratinės Respublikos prezidentą ir kad ši politinė padėtis tęsėsi 2020 m. Ji taip pat pabrėžia, kad ieškovas nepateikė įrodymų ar informacijos, įrodančios, kad jis laikėsi pozicijos, kuria atsiribojo nuo ankstesnio politinio režimo. Taigi, kadangi ginčijamų aktų priėmimo momentu politinės ir saugumo aplinkybės Kongo Demokratinėje Respublikoje pakankamai reikšmingai nepasikeitė, jos manymu, siekiant įvertinti faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis buvo priimtos ribojamosios priemonės, tęstinumą ir būtinybę jas toliau taikyti siekiant įgyvendinti jų tikslą, svarbu atsižvelgti į dabartinę ieškovo padėtį.

49      Šiuo klausimu Taryba pažymi, kad nors ieškovas nustojo eiti UPIHP vado pareigas nuo 2019 m. gruodžio mėn., po to, kai buvo laikinai nušalintas nuo pareigų dėl dalyvavimo smurto ir agresijos veiksmuose prieš advokatą, jis tebeturi generolo laipsnį ir toliau aktyviai veikia Kongo Demokratinės Respublikos viešajame gyvenime, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad jis eina Kongo bokso federacijos pirmininko pareigas, kurios ypač politizuotos ir leidžia išlaikyti glaudžius ryšius su šalį valdančiais politiniais veikėjais.

50      Taryba šias išvadas susieja su tuo, kad ieškovas UPIHP vado pareigas nustojo eiti tik 2019 m. gruodžio mėn., t. y. vos prieš vienus metus iki ginčijamų aktų priėmimo; be to, jis dalyvavo vykdant veiksmus, kuriais 2016 m. rugsėjo mėn. buvo šiurkščiai pažeidžiamos žmogaus teisės, o vėliau – PNC įvykdytuose smurto veiksmuose; jis taip pat dalyvavo 2019 m. gruodžio mėn. įvykdytuose smurto veiksmuose. Taigi ji mano, kad galėjo pagrįstai nuspręsti, kad reikia palikti galioti ribojamąsias priemones ieškovui, kad būtų pasiekti jomis siekiami tikslai, ir kad ji turėjo neprieštaringų ir patikimų įrodymų, leidžiančių dėl ieškovo padaryti atnaujintas išvadas, kurios pateiktos ginčijamuose aktuose.

51      Pirmiausia reikia priminti, kad pagal jurisprudenciją Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje garantuojama veiksminga teismine kontrole, be kita ko, reikalaujama, kad Sąjungos teismas įsitikintų, kad sprendimas, kuriuo nustatytos ar toliau taikomos ribojamosios priemonės ir kuris konkrečiai susijęs su atitinkamu asmeniu ar subjektu, būtų pagrįstas pakankamai svariomis faktinėmis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad turi būti patikrinti motyvuose, kuriais pagrįstas šis sprendimas, nurodyti faktai, todėl teisminė kontrolė nėra apribota nurodytų motyvų abstrakčios tikimybės vertinimu, o yra susijusi su klausimu, ar šie motyvai arba bent vienas iš jų, vertinamas kaip pakankamas pats savaime šiam sprendimui paremti, yra pagrįsti (2013 m. liepos 18 d. Sprendimo Komisija ir kt. / Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P ir C‑595/10 P, EU:C:2013:518, 119 punktas).

52      Taryba, kilus ginčui, turi patvirtinti motyvų, nurodytų dėl atitinkamo asmens, pagrįstumą, o ne šis asmuo turi pateikti šių motyvų pagrįstumą paneigiančių įrodymų (šiuo klausimu žr. 2013 m. liepos 18 d. Sprendimo Komisija ir kt. / Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P ir C‑595/10 P, EU:C:2013:518, 121 punktą ir 2013 m. lapkričio 28 d. Sprendimo Taryba / Fulmen ir Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, 66 punktą).

53      Šiuo tikslu nereikalaujama, kad Taryba pateiktų Sąjungos teismui visus duomenis ir įrodymus, susijusius su akte, kurį prašoma panaikinti, nurodytais motyvais. Vis dėlto pateikti duomenys ir įrodymai turi pagrįsti dėl atitinkamo asmens nurodytus motyvus (šiuo klausimu žr. 2013 m. liepos 18 d. Sprendimo Komisija ir kt. / Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P ir C‑595/10 P, EU:C:2013:518, 122 punktą ir 2013 m. lapkričio 28 d. Sprendimo Taryba / Fulmen ir Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, 67 punktą).

54      Vertinant, ar Tarybos pateikti faktai yra pakankamai svarūs, įrodymus ir informaciją reikia nagrinėti ne atskirai, bet atsižvelgiant į su jais susijusias aplinkybes. Iš tiesų Taryba įvykdo jai tenkančią įrodinėjimo pareigą, jeigu Sąjungos teismui pateikia pakankamai konkrečių, aiškių ir neprieštaringų įrodymų visumą, leidžiančią nustatyti, kad yra pakankamas asmens, kuriam taikoma lėšų įšaldymo priemonė, ir režimo arba, bendrai kalbant, situacijų, su kuriomis kovojama, ryšys (žr. 2017 m. liepos 20 d. Sprendimo Badica ir Kardiam / Taryba, T‑619/15, EU:T:2017:532, 99 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

55      Be to, svarbu priminti, kad ribojamosios priemonės yra apsauginio pobūdžio ir iš esmės laikinos, o jų galiojimas visada siejamas su faktinių ir teisinių aplinkybių, kuriomis remiantis jos nustatytos, tęsimusi ir būtinybe jas toliau taikyti, siekiant įgyvendinti jomis siekiamą tikslą. Taigi, periodiškai persvarstydama šias ribojamąsias priemones, Taryba turi iš naujo įvertinti padėtį ir parengti tokių priemonių poveikio vertinimą, kad nustatytų, ar jos leido pasiekti pirminiu atitinkamų asmenų asmenvardžių ir subjektų pavadinimų įtraukimu į ginčijamą sąrašą siektus tikslus arba ar vis dar galima daryti tokią pačią išvadą dėl tų asmenų ir subjektų (2020 m. vasario 12 d. Sprendimo Amisi Kumba / Taryba, T‑163/18, EU:T:2020:57, 58 ir 59 punktai).

56      Šiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas nusprendė, kad Taryba galėjo nuspręsti palikti ginčijamame sąraše asmenų, kurie per laikotarpį iki persvarstymo nepadarė jokių naujų žmogaus teisių pažeidimų, asmenvardžius, jeigu šis palikimas pateisinamas, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes, be kita ko, į tai, kad nepasiekti ribojamųjų priemonių tikslai (šiuo klausimu žr. 2020 m. vasario 12 d. Sprendimo Amisi Kumba / Taryba, T‑163/18, EU:T:2020:57, 82–84 punktus ir juose nurodytą jurisprudenciją).

57      Konkrečiu atveju iš Sprendimo 2016/2231 3 ir 4 konstatuojamųjų dalių matyti, kad nagrinėjamomis ribojamosiomis priemonėmis, taikomomis tam tikriems asmenims, visų pirma tiems, kurie prisideda prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, buvo, be kita ko, siekiama stabilizuoti padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje, paskatinti vyriausybę užtikrinti demokratinį dialogą, garantuoti pagarbą žmogaus teisėms ir visiškai liautis manipuliuoti teisingumo sistema, ir kad šiurkščius šių teisių pažeidimus padarę asmenys būtų patraukti atsakomybėn nepriklausome teisme (žr. šio sprendimo 6–11 punktus). Šiuo tikslu jomis buvo siekiama daryti spaudimą asmenims, pripažintiems atsakingais už nestabilią saugumo padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje.

58      Būtent todėl ieškovo asmenvardis buvo įtrauktas į ginčijamus sąrašus Sprendimu 2016/2231 ir Reglamentu 2016/2230, iš esmės motyvuojant tuo, kad jis ėjo LNI, PNC padalinio, atsakingo už neproporcingą jėgos naudojimą ir smurtines represijas per 2016 m. rugsėjo mėn. Kinšasoje vykusias manifestacijas, vado pareigas. Šiuo klausimu Bendrasis Teismas jau yra konstatavęs, jog motyvai įrodyti 2020 m. vasario 12 d. Sprendime Ilunga Luyoyo / Taryba (T‑166/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2020:50, 87–136 punktai) ir 2021 m. vasario 3 d. Sprendime Ilunga Luyoyo / Taryba (T‑124/19, nepaskelbtas Rink., EU:T:2021:63, 96–144 punktai), susijusiuose atitinkamai su ieškovo asmenvardžio įtraukimo į ginčijamus sąrašus pirmuoju ir antruoju pratęsimais.

59      Be to, priimdama Sprendimą 2019/2109 ir Įgyvendinimo reglamentą 2019/2101, kuriuo trečią kartą pratęsiamas ieškovo asmenvardžio įtraukimas į ginčijamus sąrašus, Taryba, dėstydama tokio įtraukimo motyvus, pridūrė, kad ieškovas, nuo 2017 m. liepos mėn. tapęs UPIHP vadu PNC, buvo atsakingas už PNC padarytus žmogaus teisių pažeidimus Kongo Demokratinėje Respublikoje. Ieškinyje dėl šių aktų Bendrasis Teismas konstatavo, kad Taryba pakankamai įrodė ryšį tarp ieškovo ir tokių pažeidimų (šiuo klausimu žr. 2021 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Ilunga Luyoyo / Taryba, T‑101/20, nepaskelbtas Rink., EU:T:2021:575, 156–160 punktus).

60      Ginčijamuose aktuose, kurių tekstas išdėstytas šio sprendimo 36 punkte, Taryba ir toliau daro nuorodą į šio sprendimo 58 ir 59 punktuose aprašytus faktus, susijusius su ieškovo dalyvavimu darant žmogaus teisių pažeidimus, atsižvelgiant į jo eitas vado pareigas iš pradžių LNI iki 2017 m., o vėliau – UPIHP. Vis dėlto Taryba atnaujino motyvus, kuriais ji rėmėsi prieš ieškovą, pirma, patikslindama, kad iki 2019 m. gruodžio mėn. jis buvo UPIHP vadas, ir, antra, pridurdama, kad jis tebeturi generolo laipsnį ir toliau aktyviai dalyvauja Kongo Demokratinės Respublikos viešajame gyvenime.

61      Ieškovas ginčija ginčijamuose aktuose jam taikomų nagrinėjamų ribojamųjų priemonių palikimo galioti pagrįstumą, nes ginčijamų aktų priėmimo momentu jis nebėjo jokių pareigų PNC ir iš esmės jo naujos Kongo bokso federacijos pirmininko pareigos neleido pakankamai įrodyti ryšio tarp jo ir saugumo padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje. Taigi reikia patikrinti, ar, remiantis šio sprendimo 55 ir 56 punktuose nurodyta jurisprudencija, Taryba, iš naujo įvertinusi padėtį per nagrinėjamų ribojamųjų priemonių persvarstymo procedūrą, galėjo ir toliau remtis praeities faktais, kurie jau buvo paminėti ankstesniuose sprendimuose, susijusiuose su ieškovu, kad pateisintų tolesnį ribojamųjų priemonių taikymą jam.

62      Šiuo klausimu, pirma, kiek tai susiję su saugumo padėtimi Kongo Demokratinėje Respublikoje, ginčijamų aktų priėmimo momentu reikia konstatuoti, kad Taryba turėjo daug informacijos iš įvairių šaltinių, pagal kurią, nepaisant 2018 m. gruodžio 30 d. prezidento rinkimų, Kongo Demokratinėje Respublikoje vis dar buvo susirūpinimą kelianti padėtis, kiek tai susiję su teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių laikymusi. Iš tiesų išvadą, kad nagrinėjamu persvarstymo laikotarpiu konstatuota PNC pareigūnų padarytų žmogaus teisių pažeidimų, pirmiausia susijusių su demokratija, daugėjimo tendencija, patvirtina Tarybos informacija, kuri ieškovui buvo pateikta 2020 m. spalio 30 d. rašto priede, visų pirma trys Jungtinių Tautų jungtinio žmogaus teisių biuro (JTJŽTB) raštai dėl žmogaus teisių pažeidimų, padarytų laikotarpiu nuo 2020 m. sausio iki birželio mėn., taip pat tų pačių metų liepos ir rugpjūčio mėn.

63      Taigi Taryba turėjo pakankamai informacijos, kad nuspręstų, jog Sprendimo 2010/788 3 straipsnio 2 dalies b punkte ir Reglamento Nr. 1183/2005 2b straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos sąlygos buvo įvykdytos.

64      Antra, kiek tai susiję su individualia ieškovo padėtimi ginčijamų aktų priėmimo momentu, pirma, šalys sutaria, kad ieškovas nuo 2019 m. gruodžio mėn. nebėjo PNC pareigų. Be to, persvarstydama ieškovui taikomas ribojamąsias priemones Taryba jau turėjo šią informaciją. Tai patvirtina jos 2020 m. spalio 30 d. ieškovui išsiųstas raštas, kuriame ji informavo ieškovą apie savo ketinimą atsižvelgti į šią informaciją, atnaujindama dėl jo nustatytų motyvų santrauką.

65      Šiomis aplinkybėmis, antra, reikia išnagrinėti ginčijamų aktų motyvą, pagal kurį priimant šiuos aktus buvo ir toliau pateisinama palikti ieškovo asmenvardį ginčijamuose sąrašuose, nes, be to, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn. dalyvavo darant įvairius žmogaus teisių pažeidimus, jis tebeturėjo generolo laipsnį ir pradėjo eiti naujas Kongo bokso federacijos pirmininko pareigas, leidusias jam daryti įtaką politiniu lygmeniu.

66      Šiuo klausimu, pirma, reikia konstatuoti, kad Taryba nesiremia informacija, galinčia patvirtinti ryšį tarp ieškovo ir žmogaus teisių pažeidimų laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio mėn., t. y. beveik prieš metus iki ginčijamų aktų priėmimo.

67      Tiesa, iš 2019 m. gruodžio 18 d. interneto svetainėje „Actualite.cd“ paskelbto straipsnio „[Kongo Demokratinė Respublika]: už advokato Lubumbašyje užpuolimą policija laikinai nušalina generolą Ilunga Luyoyo nuo pareigų“ – jį Taryba pateikė 2020 m. spalio 30 d. rašto priede, – aišku, kad ieškovas asmeniškai dalyvavimo užpuolant advokatą. Vis dėlto, būtent reaguojant į šiuos įvykius, ieškovas buvo nušalintas nuo pareigų PNC. Be to, šiame straipsnyje nurodyta, kad aptariami agresyvūs veiksmai buvo įvykdyti po to, kai ieškovas ir asmuo, kuris, be kita ko, buvo advokatas, viešai susiginčijo dėl su privačia sritimi susijusių priežasčių, o ne konkrečiai dėl advokato pareigų. Taip pat iš Tarybos bylos medžiagos nematyti ir ji taip pat neteigia, kad ginčijamų aktų priėmimo momentu, t. y. praėjus beveik vieniems metams po to, kai susiklostė minėtos faktinės aplinkybės, ieškovas buvo grąžintas į ankstesnes pareigas PNC arba į kitas pareigas, susijusias su saugumo padėtimi Kongo Demokratinėje Respublikoje, nei to, kad jis galėjo tai padaryti.

68      Antra, aplinkybė, kad 2019 m. gruodžio mėn. nustojęs eiti pareigas PNC ieškovas išsaugojo generolo laipsnį, savaime neleidžia daryti išvados, kad jis galėjo vaidinti kokį nors vaidmenį Kongo Demokratinės Respublikos saugumo pajėgose. Beje, to Taryba ir neteigė; ji tik konstatavo, kad ieškovas išsaugojo generolo laipsnį, o šis ieškinyje aiškiai nurodo, kad „nebevykdo jokių konkrečių įgaliojimų“.

69      Trečia, dėl ieškovo užimamų Kongo bokso federacijos pirmininko pareigų Taryba remiasi trimis straipsniais, konkrečiai – vienu iš 2020 m. rugsėjo 9 d. interneto svetainės „Matininfos.net“ straipsniu („Boksas: Ilunga Makabu lapkričio mėn. gins WBC čempiono diržą Kinšasoje“), „Scoop.rdc“ interneto svetainėje 2020 m. vasario 5 d. paskelbtu straipsniu („Karūnuotas „WBC“ bokso pasaulio čempionas: Makabu Ilunga jaunesnįjį priėmė Fatshi!“) ir interneto svetainėje „Ac-wondo.org“ 2020 m. spalio 8 d. paskelbtu straipsniu („Europos Sąjunga turi pratęsti sankcijas buvusiems Joseph Kabila kolaborantams“) (toliau – 2020 m. spalio 8 d. straipsnis).

70      Tiesa, 2020 m. spalio 8 d. straipsnyje teigiama, kad „ieškovas tebeina labai politizuotas pareigas“.

71      Vis dėlto neatsižvelgiant į 2020 m. spalio 8 d. straipsnio patikimumą, kurį ieškovas ginčija dėl tariamo jo autoriaus šališkumo, jame nėra jokios konkrečios informacijos, leidžiančios pagrįsti įtaką, kurią nacionalinės bokso federacijos pirmininkas gali daryti Kongo Demokratinėje Respublikoje saugumo politikos lygmeniu.

72      Be to, šio sprendimo 69 punkte nurodyti kiti du straipsniai, kuriuose skelbiama, kad aptariamu persvarstymo laikotarpiu ieškovas, eidamas nacionalinės bokso federacijos pirmininko pareigas, palaikė ryšius su Kongo Demokratinės Respublikos politine valdžia, dalyvaudamas Respublikos prezidentūros surengtame iškilmingame jauno Kongo profesionalaus boksininko, tapusio pasaulio čempionu, priėmime ir Sporto ir laisvalaikio ministerijai pateikdamas šio boksininko prašymą suteikti finansinę paramą jo sportinei veiklai.

73      Vis dėlto iš šių faktinių aplinkybių nematyti, kad ieškovas peržengė įprastus nacionalinės sporto federacijos pirmininko įgaliojimus, nes šios pareigos gali apimti, be kita ko, ir pareigą remti šio sektoriaus profesionalius sportininkus teikiant prašymus suteikti paramą konkrečiai už šį sektorių atsakingai ministerijai ir lydėti per iškilmingus viešuosius renginius.

74      Taigi šio sprendimo 72 punkte aprašyti straipsniai nepatvirtina 2020 m. spalio 8 d. straipsnyje pateiktos informacijos, kad ieškovas, kaip Kongo bokso federacijos pirmininkas, eina „labai politizuotas“ pareigas.

75      Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad, pirma, ieškovas daugiau nebėjo su PNC susijusių pareigų beveik metus iki ginčijamų aktų priėmimo ir, antra, Taryba pakankamai neįrodė, kad ieškovas galėjo daryti įtaką Kongo Demokratinės Respublikos saugumo politikai.

76      Šiomis aplinkybėmis ginčijamuose aktuose nurodytos aplinkybės, kad ieškovas išsaugojo generolo laipsnį ir toliau aktyviai dalyvavo viešajame gyvenime, neleidžia daryti išvados, kad jam taikomos ribojamosios priemonės liko pagrįstos, siekiant įgyvendinti šių priemonių tikslus, t. y. visų pirma padėti užtikrinti geresnę žmogaus teisių padėtį šioje valstybėje.

77      Galiausiai dėl Tarybos galimybės remtis tuo, kad ieškovas neišreiškė pozicijos, kad atsiribotų nuo ankstesnio politinės valdžios režimo Kongo Demokratinėje Respublikoje, reikia pabrėžti, jog tam tikromis kiekvienai situacijai būdingomis aplinkybėmis Taryba gali manyti, jog atitinkamo asmens neatsiribojimas nuo politinės valdžios režimo gali būti laikomas aplinkybe, į kurią reikia atsižvelgti grindžiant jam taikomų ribojamųjų priemonių palikimą galioti.

78      Vis dėlto šioje byloje iš to, kas išdėstyta, matyti, kad ieškovas nebėjo įvairių pareigų, kuriomis grindžiamas pirminis jo asmenvardžio įtraukimas į ginčijamus sąrašus, taip pat paskesni tokio įtraukimo pratęsimai praėjus beveik vieniems metams iki ginčijamų aktų priėmimo. Taip pat matyti, kad Taryba buvo laiku informuota apie nustojimą eiti šias pareigas. Vis dėlto, nepaisant šių aplinkybių, Taryba nepateikė pakankamų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad, pasibaigus aptariamam persvarstymo laikotarpiui, vis dar egzistavo pakankamas ryšys tarp ieškovo ir saugumo padėties, kuriai esant Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo padaryti žmogaus teisių pažeidimai. Esant tokioms sąlygoms, siekdama pagrįsti ribojamųjų priemonių taikymą ieškovui, Taryba negali pagrįstai remtis tuo, kad jis nepriėmė pozicijos, kuria atsiribotų nuo ankstesnio politinės valdžios režimo Kongo Demokratinėje Respublikoje. Šios bylos aplinkybėmis tokio argumento nepakanka, siekiant pateisinti ginčijamus aktus.

79      Taigi, atsižvelgiant į ieškovo prieštaravimus, Taryba nesugebėjo įrodyti jam taikomų nagrinėjamų ribojamųjų priemonių palikimo galioti pagrįstumo.

80      Darytina išvada, kad Taryba padarė vertinimo klaidą, kai ginčijamuose aktuose priėjo prie išvados, jog ieškovo asmenvardžio įtraukimas į ginčijamus sąrašus ir toliau pateisinamas tuo, kad jis, dalyvaudamas planuojant veiksmus, kurie laikomi šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais arba kuriais kėsinamasi į šias teises, vadovaujant jiems arba juos darant, prisidėjo prie šių teisių pažeidimo Kongo Demokratinėje Respublikoje.

81      Taigi antrojo pagrindo antra dalis turi būti pripažinta pagrįsta, nesant reikalo nagrinėti kitų ieškovo argumentų ir šio pagrindo pirmos dalies.

82      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ginčijamus aktus reikia panaikinti tiek, kiek jie susiję su ieškovu, ir nereikia nagrinėti ieškovo nurodyto pirmojo pagrindo.

 Dėl Sprendimo 2020/2033 dalinio panaikinimo pasekmių laiko atžvilgiu

83      Dėl Tarybos atsiliepime į ieškinį papildomai pateikto prašymo palikti galioti Sprendimo 2020/2033 pasekmes, kol įsigalios Įgyvendinimo reglamento 2020/2021 dalinis panaikinimas ieškovo atžvilgiu, reikia priminti, kad šiuo sprendimu Taryba laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 12 d. iki 2021 m. gruodžio 12 d. paliko ieškovo asmenvardį Sprendimo 2010/788 II priede pateiktame asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše.

84      2021 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2021/2181, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788 (OL L 443, 2021, p. 75), Taryba atnaujino Sprendimo 2010/788 II priede pateiktą asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, iki 2022 m. gruodžio 12 d. palikdama jame ieškovo asmenvardį.

85      Taigi, nors panaikinus Sprendimą 2020/2033 tiek, kiek jis siejamas su ieškovu, jo asmenvardis būtų išbrauktas iš Sprendimo 2010/788 II priede esančio sąrašo, kiek tai susiję su laikotarpiu nuo 2020 m. gruodžio 12 d. iki 2021 m. gruodžio 12 d., toks panaikinimas neturėtų įtakos įtraukimo teisėtumui vėlesniu laikotarpiu, nes šis ieškinys nesusijęs su Sprendimu 2021/2181.

86      Kadangi iki šiol ieškovui taikomos naujos ribojamosios priemonės, Tarybos subsidiarus prašymas dėl Sprendimo 2020/2033 dalinio panaikinimo pasekmių galiojimo laiko atžvilgiu, apie kurį kalbama šio teismo sprendimo 83 punkte, neteko dalyko.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

87      Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi Taryba pralaimėjo bylą, iš jos priteisiamos bylinėjimosi išlaidos pagal ieškovo pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (septintoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Panaikinti 2020 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/2033, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir 2020 m. gruodžio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/2021, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (EB) Nr. 1183/2005, nustatančio tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, 9 straipsnis, tiek, kiek šie sprendimai susiję su Ferdinand Ilunga Luyoyo.

2.      Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

da Silva Passos

Reine

Truchot

Paskelbta 2022 m. balandžio 27 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: prancūzų.