Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Litva) 29. januára 2021 – UAB „ARVI“ ir ko/Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(vec C-56/21)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UAB „ARVI“ ir ko

Žalovaný: Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciálne otázky

(1)    Je vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej môže mať platiteľ DPH možnosť voľby v otázke uplatnenia DPH, pokiaľ ide o nehnuteľný majetok oslobodený od DPH len vtedy, ak sa tento majetok prevedie na zdaniteľnú osobu, ktorá je v čase uzatvorenia transakcie registrovaná ako platiteľ DPH, zlučiteľná s výkladom článkov 135 a 137 smernice1 , ako aj so zásadami daňovej neutrality a efektivity?

(2)    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, je výklad ustanovení vnútroštátneho práva, podľa ktorých musí dodávateľ nehnuteľného majetku upraviť DPH odpočítanú pri nadobudnutí prevedeného nehnuteľného majetku, keď sa na dodanie nehnuteľného majetku rozhodol uplatniť DPH, a takáto možnosť nie je na základe vnútroštátnych požiadaviek dovolená na základe jedinej podmienky, a to, že nadobúdateľ nemá postavenie osoby registrovanej ako platiteľ DPH, v súlade s ustanoveniami smernice upravujúce právo dodávateľa na odpočítanie DPH a úpravu odpočítanej dane a zásadami neutrality DPH a efektivity?

(3)    Je správna prax, podľa ktorej je za okolností, o aké ide vo veci samej, dodávateľ nehnuteľností povinný upraviť odpočítanie dane zaplatenej na vstupe pri nadobudnutí/výstavbe nehnuteľného majetku, keďže predaj tohto majetku sa považuje za dodanie nehnuteľného majetku oslobodené od DPH z dôvodu neexistencie možnosti voľby v otázke uplatnenia DPH (keďže nadobúdateľ nemá v čase uzavretia transakcie identifikačné číslo pre DPH), hoci v čase uzavretia transakcie nadobúdateľ nehnuteľného majetku požiadal o registráciu za platiteľa DPH a bol registrovaný ako platiteľ DPH jeden mesiac po uzavretí transakcie, v súlade s ustanoveniami smernice upravujúcimi právo dodávateľa na odpočítanie DPH a úpravu odpočítanej dane a zásadou neutrality DPH? Je v takom prípade relevantné, či nadobúdateľ nehnuteľného majetku, ktorý sa zaregistroval ako platiteľ DPH po uskutočnení transakcie, skutočne použil nadobudnutý majetok na činnosti podliehajúce DPH, ak neexistujú žiadne dôkazy o podvode alebo zneužití?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).