Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud (Tšekki) on esittänyt 1.2.2021 – RegioJet a.s.

(asia C-57/21)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nejvyšší soud

Pääasian asianosaiset

Kantaja: České dráhy, a.s.

Muut osapuolet: RegioJet a.s. ja Tšekin valtio – Ministerstvo dopravy

Ennakkoratkaisukysymykset

Vastaako tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin, 26.11.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/104/EU1 (jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa sellainen käytäntö, jossa kansallinen tuomioistuin antaa oikeuden tutustua todisteisiin, vaikka komissiossa on samanaikaisesti vireillä perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/20032 (jäljempänä asetus) III luvun nojalla tehtävään päätökseen tähtäävä menettely, jonka seurauksena kansallinen tuomioistuin on keskeyttänyt kilpailusääntöjen rikkomiseen perustuvaa vahingonkorvauskannetta koskevan menettelyn?

Ovatko direktiivin 6 artiklan 5 kohdan a alakohta ja 6 artiklan 9 kohta esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jolla rajoitetaan sellaisten tietojen saataville asettamista, jotka on esitetty menettelyn aikana kilpailuviranomaisen pyynnöstä, myös siinä tapauksessa, että kyse on tiedoista, jotka menettelyn osapuoli on velvollinen valmistelemaan ja säilyttämään (tai valmistelee ja säilyttää) muun lainsäädännön nojalla kilpailusääntöjen rikkomista koskevasta menettelystä huolimatta?

Voidaanko direktiivin 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuna menettelyn päättämisenä pitää myös tilannetta, jossa kansallinen kilpailuviranomainen keskeytti menettelyn komission aloitettua asetuksen III luvun nojalla tehtävään päätökseen tähtäävän menettelyn?

Onko direktiivin 5 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä direktiivin 6 artiklan 5 kohdan kanssa, ja direktiivin tavoitteet ja päämäärän huomioon ottaen, mukainen sellainen kansallisen tuomioistuimen käytäntö, jossa sovelletaan analogisesti direktiivin 6 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanevaa kansallista lainsäädäntöä direktiivin 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin todisteiden ryhmiin eli jossa tuomioistuin antaa oikeuden tutustua todisteisiin siten, että kysymystä siitä, sisältävätkö todisteet tietoja, jotka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on valmistellut erityisesti kilpailuviranomaisen menettelyä varten (direktiivin 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla), käsitellään vasta sen jälkeen, kun todisteet on esitetty tuomioistuimelle?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko direktiivin 5 artiklan 4 kohtaa tulkittava siten, että luottamuksellisten tietojen tehokkaat suojaamistoimenpiteet, joista tuomioistuin on määrännyt ennen tuomioistuimen lopullista arviointia siitä, kuuluvatko esitetyt todisteet tai osa niistä direktiivin 6 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin todisteiden ryhmiin, voivat estää kantajan tai muiden menettelyn osapuolten tai heidän edustajiensa mahdollisuuden tutustua esitettyihin todisteisiin?

____________

1 EUVL 20014, L 349, s. 1.

2 EYVL 2003, L 1, s. 1..