Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 1. februára 2021 – FK

(vec C-58/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: FK

Žalovaný orgán: Rechtsanwaltskammer Wien

Prejudiciálne otázky

1.    Ako sa má vykladať článok 13 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia1 , ak sa centrum záujmu osoby z kvantitatívneho pohľadu nachádza v nečlenskom štáte, v ktorom má osoba aj svoje bydlisko, a táto osoba okrem toho vykonáva činnosť v dvoch členských štátoch (Spolková republika Nemecko a Rakúsko), pričom činnosť je v oboch členských štátoch rozdelená tak, že zreteľne prevažná časť je vykonávaná v jednom členskom štáte (v tomto prípade Spolková republika Nemecko)?

V prípade, že z výkladu tohto ustanovenia vyplýva právomoc Rakúska, predkladá sa [nasledovná otázka]:

2.    [Sú] ustanovenia § 50 ods. 2 bodu 2 písm. c) podbodu aa) Rechtsanwaltsordnung (Advokátsky poriadok)2 a z toho vychádzajúce ustanovenie § 26 ods. 1 bod 8 Satzung Teil A 2018 (Stanovy časť A z roku 2018) z pohľadu práva Únie prípustné alebo porušujú právo Únie, ako aj práva garantované právom Únie tým, že pre poskytnutie starobného dôchodku sa ako podmienka vyžaduje zrieknutie sa výkonu advokácie v tuzemsku a v zahraničí [§ 50 ods. 2 písm. c) podbod aa)], respektíve kdekoľvek (§ 26 ods. 1 bod 8 Satzung Teil A 2018)?

____________

1 Ú. v. ES L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72.

2 RGBl. č. 96/1868 v znení BGBl I č. 10/2017.