Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wien (Avstrija) 1. februarja 2021 - FK

(Zadeva C-58/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: FK

Nasprotna stranka: Rechtsanwaltskammer Wien

Vprašanji za predhodno odločanje

Kako je treba razlagati člen 13(2)(b) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti1 , če je središče interesa dejavnosti osebe s količinskega vidika v državi, ki ni članica Evropske unije, v kateri ima oseba tudi svoje stalno prebivališče, in ta oseba poleg tega dejavnost opravlja v dveh državah članicah (Zvezni republiki Nemčiji in Avstriji), pri čemer je dejavnost v obeh državah članicah porazdeljena tako, da občutno večji del poteka v eni državi članici (v konkretnem primeru v Zvezni republiki Nemčiji)?

V primeru, da iz razlage te določbe izhaja, da se uporablja avstrijska zakonodaja, se [predloži to vprašanje]:

[Ali sta] določba člena 50(2), točka 2(c)(aa), Rechtsanwaltsordnung2 (avstrijski zakon o odvetništvu) in na tem temelječa določba člena 26, prvi odstavek, točka 8, Statuta k Delu A iz leta 2018 z vidika prava Unije dopustni ali pa sta v nasprotju s pravom Unije ter pravicami, ki jih zagotavlja pravo Unije, ker je kot pogoj za priznanje starostne pokojnine določena odpoved pravici do opravljanja odvetniškega poklica v državi in tujini (člen 50(2), [točka 2](c)(aa)) oziroma povsod (člen 26, prvi odstavek, točka 8, Statuta k Delu A iz leta 2018)?

____________

1 UL 2004, L 166, str. 1.

2 RGBl. Nr. 96/1868 idF BGBl I Nr. 10/2017.