Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajowa Izba Odwoławcza (Puola) on esittänyt 29.1.2021 – ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco sp. z o.o. ja Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy lnstytut Badawczy v. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

(asia C-54/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajowa Izba Odwoławcza

Pääasian asianosaiset

Valittajat: ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco sp. z o.o. ja Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy lnstytut Badawczy

Vastapuoli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ennakkoratkaisukysymykset

Sallivatko julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1 (jäljempänä direktiivi 2014/24) 18 artiklan 1 kohdassa ilmaistut talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet sekä avoimuusperiaate direktiivin 2014/24 21 artiklan 1 kohdan ja julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta 8.6.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/9432 (jäljempänä direktiivi 2016/943) 2 artiklan 1 alakohdan, erityisesti niiden sisältämien ilmaisujen ”ei ole kokonaisuudessaan tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä – – yleisesti tiedossa tai helposti saatavissa” ja ”sillä on kaupallista arvoa, koska se on salaista” sekä maininnan ”hankintaviranomainen ei saa paljastaa talouden toimijoiden sille toimittamia tietoja, jotka nämä ovat määritelleet luottamuksellisiksi”, sellaisen tulkinnan, jonka seurauksena talouden toimija voi salata liikesalaisuutena minkä tahansa tiedon sillä perusteella, ettei halua paljastaa sitä kanssaan kilpaileville talouden toimijoille?

Sallivatko direktiivin 2014/24 18 artiklan 1 kohdassa ilmaistut talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet sekä avoimuusperiaate direktiivin 2014/24 21 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2016/943 2 artiklan 1 alakohdan sellaisen tulkinnan, jonka seurauksena julkista hankintaa koskevaa sopimusta tavoittelevat talouden toimijat voivat osittain tai kokonaan salata liikesalaisuutena direktiivin 2014/24 59 ja 60 artiklassa ja saman direktiivin liitteessä XII tarkoitetut asiakirjat, erityisesti siltä osin kuin kyseessä ovat luettelo kokemuksesta, suositukset, luettelo henkilöistä, joita ehdotetaan sopimuksen toteuttamista varten, ja heidän ammatillisesta pätevyydestään, niiden yksiköiden, joiden potentiaaliin talouden toimija vetoaa, nimet ja potentiaali, tai alihankkijat, jos näitä asiakirjoja edellytetään osoituksena menettelyyn osallistumisen edellytysten täyttymisestä tai tarjousten arviointiperusteiden mukaista arviointia varten taikka sen toteamiseksi, että tarjous vastaa hankintaviranomaisen menettelyä koskevissa asiakirjoissa (hankintailmoituksessa, tarjouspyyntöasiakirjoissa) esittämiä muita vaatimuksia?

Sallivatko direktiivin 2014/24 18 artiklan 1 kohdassa ilmaistut talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet sekä avoimuusperiaate, luettuina yhdessä direktiivin 2014/24 58 artiklan 1 kohdan, 63 artiklan 1 kohdan ja 67 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa, sen, että hankintaviranomainen voi samanaikaisesti hyväksyä talouden toimijan ilmoituksen siitä, että sillä on käytettävissään hankintaviranomaisen edellyttämät tai talouden toimijan itsensä ilmoittamat henkilöresurssit, yksiköt, joiden resursseja se haluaa käyttää, tai alihankkijat, mikä sen on säännösten mukaan todistettava hankintaviranomaiselle, sekä ilmoituksen, että jo pelkästään näiden henkilöiden tai yksiköiden tietojen (etu- ja sukunimien, kokemuksen, pätevyyden) paljastaminen sen kanssa kilpaileville talouden toimijoille voi johtaa siihen, että nämä talouden toimijat ”lahjovat” kyseiset henkilöt tai yksiköt, minkä vuoksi mainitut tiedot on luettava liikesalaisuuksiin? Edellä esitettyyn liittyen kysytään, voidaanko tällaista talouden toimijan ja näiden henkilöiden ja yksiköiden välistä kestämätöntä yhteyttä pitää todisteena siitä, että nämä resurssit ovat talouden toimijan käytössä, ja erityisesti voidaanko talouden toimijalle antaa lisäpisteitä tarjousten arviointiperusteiden puitteissa?

Sallivatko direktiivin 2014/24 18 artiklan 1 kohdassa ilmaistut talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet sekä avoimuusperiaate direktiivin 2014/24 21 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2016/943 2 artiklan 1 alakohdan sellaisen tulkinnan, jonka seurauksena julkista hankintaa koskevaa sopimusta tavoittelevat talouden toimijat voivat salata liikesalaisuutena asiakirjat, joita edellytetään sen tutkimiseksi, että tarjous vastaa hankintaviranomaisen tarjouspyyntöasiakirjoissa (mukaan lukien hankintasopimuksen kohteen kuvaus) esittämiä edellytyksiä, tai tarjouksen arvioimiseksi tarjousten arviointiperusteiden mukaan, erityisesti silloin, kun nämä asiakirjat liittyvät hankintaviranomaisen tarjouspyyntöasiakirjoissa, lainsäädännössä tai muissa julkisesti tai asianomaisille saatavilla olevissa asiakirjoissa esitettyjen edellytysten täyttämiseen, erityisesti silloin, kun tämä arviointi ei perustu objektiivisiin vertailukelpoisiin kaavoihin eikä mitattavissa oleviin ja matemaattisesti tai fyysisesti vertailukelpoisiin tekijöihin vaan hankintaviranomaisen yksilölliseen arvioon? Voidaanko tämän seurauksena direktiivin 2014/24 21 artiklan 1 kohtaa ja direktiivin 2016/943 2 artiklan 1 alakohtaa tulkita siten, että talouden toimijan liikesalaisuutena voidaan pitää tämän toimijan tarjouksen yhteydessä antamaa ilmoitusta hankintasopimuksen kohteen toteuttamisesta siten, että noudatetaan hankintaviranomaisen tarjouspyyntöasiakirjoissa esittämiä määräyksiä, joita hankintaviranomainen valvoo ja joiden noudattamista se arvioi ottaen huomioon niiden yhdenmukaisuuden kyseisten edellytysten kanssa, vaikka hankintaviranomaisen edellyttämän vaikutuksen saavuttamiseksi (hankintasopimuksen kohteen toteuttamiseksi) käytettävien menetelmien valinta kuuluukin talouden toimijalle?

Sallivatko direktiivin 2014/24 18 artiklan 1 kohdassa ilmaistut talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteet sekä avoimuusperiaate, luettuina yhdessä direktiivin 2014/24 67 artiklan 4 kohdan kanssa, jossa todetaan, että hankintasopimuksen tekoperusteilla ei saa olla sellaista vaikutusta, että hankintaviranomaisella on rajoittamaton valinnanvapaus, ja että niillä on varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus ja mahdollistettava tarjoajien antamien tietojen tosiasiallisen tarkistamisen sen arvioimiseksi, miten hyvin tarjoukset täyttävät hankintasopimuksen tekoperusteet, sen, että hankintaviranomainen voi asettaa tietyn tarjousten arviointiperusteen, erityisesti sellaisen, jota arvioidaan hankintaviranomaisen yksilöllisen arvion pohjalta, vaikka tämän perusteen asettamishetkenä on tiedossa, että talouden toimijat pitävät tätä perustetta koskevaa osaa tarjouksestaan liikesalaisuutena, mitä hankintaviranomainen ei vastusta, jolloin kilpaileville talouden toimijoille, jotka eivät voi tarkastaa kilpailijoiden tarjouksia ja verrata niitä omiinsa, voi syntyä vaikutelma, että hankintaviranomainen tarkastaa ja arvioi tarjoukset täysin mielivaltaisesti?

Voidaanko direktiivin 2014/24 18 artiklan 1 kohdassa ilmaistuja talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatteita sekä avoimuusperiaatetta, luettuina yhdessä direktiivin 2014/24 67 artiklan 4 kohdan kanssa, jossa todetaan, että hankintasopimuksen tekoperusteilla ei saa olla sellaista vaikutusta, että hankintaviranomaisella on rajoittamaton valinnanvapaus, ja että niillä on varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus ja mahdollistettava tarjoajien antamien tietojen tosiasiallisen tarkistamisen sen arvioimiseksi, miten hyvin tarjoukset täyttävät hankintasopimuksen tekoperusteet, tulkita siten, että ne sallivat hankintaviranomaisen asettaa käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan ”Kehityssuunnitelman” ja ”Hankintasopimuksen toteuttamistavan kuvauksen” kaltaisia tarjousten arviointiperusteita?

Onko neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi 11.12.2007 annetun direktiivin 2007/66/EY,3 jäljempänä muutoksenhakudirektiivi, 1 artiklan 1 ja 3 kohtaa, joissa jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että talouden toimijoilla on mahdollisuus hakea tehokkaasti muutosta hankintaviranomaisten päätöksiin ja että muutoksenhakumenettelyt ovat niiden käytettävissä, jotka ovat tavoittelemassa tiettyä sopimusta ja joiden etua väitetty rikkomus on loukannut tai saattaa loukata, tulkittava siten, että jos päättävä viranomainen toteaa, että talouden toimijoiden kyseessä olevassa menettelyssä salaamat asiakirjat eivät muodosta liikesalaisuutta, minkä seurauksena hankintaviranomainen määrätään – mikäli tämä seuraus ei suoraan ilmene lainsäädännöstä – paljastamaan ne ja asettamaan ne kilpailevien talouden toimijoiden saataville, päättävän viranomaisen on annettava päätös, joka antaa talouden toimijalle mahdollisuuden hakea uudelleen muutosta mainittujen asiakirjojen sen sisällön osalta, jota se ei aiemmin tuntenut eikä näin ollen voinut tehokkaasti käyttää oikeussuojakeinoja, toimeen, johon se ei muuten olisi voinut hakea muutosta muutoksenhakuajan päättymisen vuoksi, esimerkiksi niin, että päättävä viranomainen kumoaa tarkastamisessa ja arvioinnissa tehdyt toimet niiden tarjousten osalta, joihin mainitut liikesalaisuutena salatut asiakirjat liittyvät?

____________

1 EUVL 2014, L 94, s. 65.

2 EUVL 2016, L 157, s. 1.

3 EUVL 2007, L 335, s. 31.