Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajowa Izba Odwoławcza (Poľsko) 29. januára 2021 – Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., „Pectore-Eco“ sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy/Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

(vec C-54/21)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajowa Izba Odwoławcza

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., „Pectore-Eco“ sp. z o.o. a Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Odporca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Prejudiciálne otázky

Umožňujú zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj transparentnosti, vyjadrené v článku 18 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES1 (ďalej len „smernica 2014/24/EÚ“), taký výklad článku 21 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ a článku 2 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením2 (ďalej len „smernica 2016/943“), najmä v nich uvedené formulácie „nie sú ako celok alebo pri presnom usporiadaní a spojení ich častí všeobecne známe alebo bežne prístupné“, a „majú obchodnú hodnotu, pretože sú tajné“, ako aj odkaz, že „verejný obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré… hospodárske subjekty… označili za dôverné“, podľa ktorého môže hospodársky subjekt vyhradiť ako obchodné tajomstvo ľubovoľnú informáciu z toho dôvodu, že ju nechce sprístupniť konkurujúcim hospodárskym subjektom.

Umožňujú zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj transparentnosti, vyjadrené v článku 18 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, taký výklad článku 21 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ a článku 2 bodu 1 smernice 2016/943, podľa ktorého hospodárske subjekty uchádzajúce sa o verejnú zákazku môžu vyhradiť dokumenty uvedené v článkoch 59 a 60 smernice 2014/24/EÚ a v prílohe XII smernice 2014/24/EÚ v celom rozsahu alebo sčasti ako obchodné tajomstvo, najmä pokiaľ ide o zoznam získaných odborných skúseností, referencie, zoznam osôb navrhovaných na vykonanie zákazky a ich odborné kvalifikácie, názov a spôsobilosť subjektov, na ktorú sa odvolávajú, alebo subdodávateľov, pokiaľ sú tieto dokumenty požadované na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo ohodnotenia podľa kritérií hodnotenia ponúk alebo potvrdenia súladu ponuky s inými požiadavkami vereného obstarávateľa nachádzajúcimi sa v dokumentácii verejného obstarávania (oznámenie o verejnom obstarávaní, súťažné podklady)?

Dovoľujú zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj transparentnosti, vyjadrené v článku 18 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, v spojení s článkom 58 ods. 1, článkom 63 ods. 1 a článkom 67 ods. 2 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, aby verejný obstarávateľ prijal vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že má k dispozícii personálne zdroje vyžadované verejným obstarávateľom alebo samostatne deklarované, alebo subjekty, ktorých zdroje chce využiť, či subdodávateľov, čo podľa predpisov musí preukázať verejnému obstarávateľovi, a súčasne aj vyhlásenie, že už samotné sprístupnenie konkurujúcim hospodárskym subjektom údajov týkajúcich sa týchto osôb alebo subjektov (názvov, mien, odborných skúseností, kvalifikácií) môže viesť k ich „odlákaniu“ týmito hospodárskymi subjektmi, v dôsledku čoho je nevyhnutné zahrnutie týchto informácií do obchodného tajomstva? Možno v spojení s vyššie uvedeným považovať takúto dočasnú väzbu medzi hospodárskym subjektom a týmito osobami a subjektmi za dôkaz o disponovaní uvedenými zdrojmi, a najmä priznať hospodárskemu subjektu dodatočné body v rámci kritérií hodnotenia ponúk?

Umožňujú zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj transparentnosti, vyjadrené v článku 18 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, taký výklad článku 21 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ a článku 2 bodu 1 smernice 2016/943, podľa ktorého hospodárske subjekty uchádzajúce sa o verejnú zákazku môžu vyhradiť ako obchodné tajomstvo dokumenty vyžadované na účely skúmania súladu ponuky s požiadavkami verejného obstarávateľa obsiahnutými v súťažných podkladov verejného obstarávania (vrátane v opise predmetu zákazky) alebo na účely hodnotenia ponuky podľa kritérií hodnotenia ponúk, najmä vtedy, ak sa dokumenty týkajú splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa obsiahnutých v súťažných podkladoch verejného obstarávania, v právnych predpisoch alebo v iných dokumentoch verejne dostupných alebo dostupných zúčastneným osobám, najmä pokiaľ toto hodnotenie sa neuskutočňuje na základe objektívne porovnateľných schém, ako aj matematicky alebo fyzicky merateľných a porovnateľných ukazovateľov, ale na základe individuálne hodnotenia verejným obstarávateľom? Možno v dôsledku toho článok 21 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ a článok 2 bod 1 smernice 2016/943 vykladať tak, že za obchodné tajomstvo daného hospodárskeho subjektu možno považovať vyhlásenie predložené hospodárskym subjektom v rámci ponuky a týkajúce sa vykonania daného predmetu zákazky podľa pokynov verejného obstarávateľa obsiahnutých v súťažných podkladoch verejného obstarávania, kontrolovaných a hodnotených verejným obstarávateľom z hľadiska súladu s týmito požiadavkami, a to aj ak hospodárskemu subjektu prináleží výber metód zameraných na dosiahnutie výsledku požadovaného verejným obstarávateľom (predmet zákazky)?

Dovoľujú zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj transparentnosti, vyjadrené v článku 18 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, v spojení s jej článkom 67 ods. 4, ktorý stanovuje, že z kritérií na vyhodnotenie ponúk nevyplýva udelenie neobmedzenej voľnosti výberu verejnému obstarávateľovi, a že tieto kritériá zaisťujú možnosť efektívnej hospodárskej súťaže a umožňujú efektívne overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli, s cieľom posúdiť, do akej miery dané ponuky spĺňajú kritériá na udelenia zákazky, to, aby verejný obstarávateľ stanovil dané kritérium hodnotenia ponúk, najmä kritérium posudzované na základe individuálneho hodnotenia verejným obstarávateľom, hoci už v okamihu stanovenia tohto kritéria je známe, že hospodárske subjekty zahrnú časť ponuky týkajúcej sa tohto kritéria do obchodného tajomstva, čomu sa verejný obstarávateľ nebráni, v dôsledku čoho toho konkurujúce hospodárske subjekty tým, že nemôžu overiť ponuky konkurentov a porovnať ich s vlastnými ponukami, môžu nadobudnúť dojem, že ponuky sú verejným obstarávateľom posudzované a hodnotené úplne svojvoľne?

Majú sa zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj transparentnosti, vyjadrené v článku 18 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, v spojení s jej článkom 67 ods. 4, ktorý stanovuje, že z kritérií na vyhodnotenie ponúk nevyplýva udelenie neobmedzenej voľnosti výberu verejnému obstarávateľovi, a že tieto kritériá zaisťujú možnosť efektívnej hospodárskej súťaže a umožňujú efektívne overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli, s cieľom posúdiť, do akej miery dané ponuky spĺňajú kritériá na udelenia zákazky, vykladať tak, že dovoľujú verejnému obstarávateľovi stanoviť také kritérium hodnotenia ponúk, akým je v predmetnom spore kritérium „koncepcia štúdie“ a „opis spôsobu realizácie zákazky“?

Má sa článok 1 ods. 1 a 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek3 (ďalej len „smernica 2007/66“), ktorý členským štátom prikazuje, aby zabezpečili hospodárskym subjektom možnosť účinného preskúmania rozhodnutí prijatých verejným obstarávateľom, ako aj prístup k postupom preskúmania pre každú osobu, ktorá má záujem o získanie určitej zákazky a ktorá bola alebo môže byť poškodená údajným porušením, vykladať tak, že konštatovanie zo strany rozhodujúceho orgánu, že dokumenty vyhradené hospodárskym subjektom v danom obstarávaní nepredstavujú obchodné tajomstvo, čo vedie k príkazu verejného obstarávateľa zverejniť ich a sprístupniť konkurujúcim hospodárskym subjektom – ak takýto dôsledok nevyplýva priamo z právnych predpisov – má za následok povinnosť rozhodujúceho orgánu vydať rozhodnutie umožňujúce tomuto hospodárskemu subjektu opätovné preskúmanie – v rozsahu vyplývajúcom z obsahu týchto dokumentov, ktorý predtým nepoznal, a teda nemohol účinne využiť prostriedok právnej ochrany – činnosti, v prípade ktorej by neexistoval nárok na preskúmanie vzhľadom na uplynutie lehoty na jeho uplatnenie, napríklad z dôvodu zneplatnenia činnosti posúdenia a hodnotenia ponúk, ktorých sa týkajú predmetné dokumenty vyhradené ako obchodné tajomstvo?

____________

1 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65.

2 Ú. v. EÚ L 157, 2016, s. 1.

3 Ú. v. EÚ L 335, 2007, s. 31.