Language of document : ECLI:EU:T:2010:448

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. oktobra rīkojums – Inuit Tapiriit Kanatami u.c./Parlaments un Padome

(lieta T‑18/10 R II)

Pagaidu noregulējums – Regula (EK) Nr. 1007/2009 – Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem – Importa un pārdošanas aizliegums – Izņēmums inuītu kopienu interesēs – Cits pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Jauni fakti – Steidzamības neesamība

1.                     Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pieteikuma noraidīšana – Iespēja iesniegt jaunu pieteikumu – Nosacījums – Jauni fakti – Jēdziens – Pagaidu pasākuma noteikšanas nosacījumi – Jaunu faktu atbilstība vērtējumu, kas noteica pirmā pieteikuma noraidīšanu, apstrīdēšanai (LESD 278. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 109. pants) (sal. ar 17.–19. un 22. punktu)

2.                     Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Kaitējums, kas var ietekmēt vispārēju saimniecības nozari – Privātpersonas, nevis publisko tiesību subjekta celta prasība – Pienākums atsaukties uz individuālu kaitējumu (LESD 278. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 104. panta 2. punkts) (sal. ar 52.–54., 59., 61. un 62. punktu)

3.                     Pagaidu noregulējums – Pieņemamības nosacījumi – Prasības pieteikums – Formas prasības – Pamatu, kuri sākotnēji šķietami pamato prasītos pasākumus, izklāsts (LESD 278. un 279. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 104. panta 2. un 3. punkts) (sal. ar 63. un 64. punktu)

4.                     Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Pierādīšanas pienākums – Finansiāls kaitējums – Tirgus daļu neatgriezeniska grozīšana – Iekļaušana – Nosacījumi – Izvērtēšana, ņemot vērā uzņēmuma lielumu un tās grupas, kurā tas ietilpst, stāvokli (LESD 278. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 104. panta 2. punkts) (sal. ar 68. punktu)

5.                     Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Finansiāls kaitējums – Situācija, kas varētu apdraudēt prasītājas sabiedrības pastāvēšanu – Novērtēšana, ņemot vērā sabiedrības grupas stāvokli – Piemērošana attiecībām starp bezpeļņas apvienību un tās locekļiem – Pieļaujamība – Nosacījumi (LESD 278. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 104. panta 2. punkts) (sal. ar 70. punktu)

6.                     Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu pasākumi –Noteikšanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Neiespējamība inuītu tautai veikt savu saimniecisko darbību Regulā Nr. 1007/2009 noteiktā tirdzniecības ar izstrādājumiem no roņiem aizlieguma dēļ – Īstenošanas regula, ar kuru ir paredzēts izņēmums no šī aizlieguma inuītu kopienas interesēs – Pierādījumu par minētās īstenošanas regulas neizpildāmības raksturu neesamība – Tāda kaitējuma rašanās, kas atkarīgs no nekonkrētiem notikumiem nākotnē – Steidzamības neesamība (LESD 278. un 279. pants; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1007/2009; Komisijas Regula Nr. 737/2010) (sal. ar 84.–90. punktu)

Priekšmets

Pieteikums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulas (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (OV L 286, 36. lpp.) piemērošanas apturēšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 19. augusta rīkojumu lietā T‑18/10 R II Inuit Tapiriit Kanatami u.c./Parlaments un Padome (Krājumā nav publicēts) atcelt;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.