Language of document : ECLI:EU:T:2010:448

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 25. októbra 2010 – Inuit Tapiriit Kanatami a i./Parlament a Rada

(vec T‑18/10 R II)

„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Nariadenie (ES) č. 1007/2009 – Obchodovanie s výrobkami z tuleňov – Zákaz dovozu a predaja – Výnimka v prospech inuitskej komunity – Ďalší návrh na odklad výkonu – Nové skutočnosti – Neexistencia naliehavosti“

1.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Zamietnutie návrhu – Možnosť podať nový návrh – Podmienka – Nové skutočnosti – Pojem – Podmienka nariadenia predbežného opatrenia – Spôsobilosť nových skutočností spochybniť posúdenia, ktoré boli určujúce pri zamietnutí prvého návrhu (článok 278 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 109) (pozri body 17 – 19, 22)

2.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Ujma, ktorá môže postihnúť všeobecné hospodárske odvetvie – Žaloba, ktorú nepodal subjekt verejného práva, ale jednotlivci – Povinnosť uviesť individuálnu ujmu (článok 278 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 104 ods. 2) (pozri body 52 – 54, 59, 61, 62)

3.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Podmienky prípustnosti – Návrh – Formálne náležitosti – Uvedenie dôvodov, ktoré na prvý pohľad odôvodňujú nariadenie navrhovaných opatrení (články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 104 ods. 2 a 3) (pozri body 63, 64)

4.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Dôkazné bremeno – Majetková ujma – Nenávratná zmena podielov na trhu – Zahrnutie – Podmienky – Posúdenie s ohľadom na veľkosť podniku a situáciu skupiny, do ktorej patrí (článok 278 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 104 ods. 2) (pozri bod 68)

5.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Majetková ujma – Situácia spôsobilá ohroziť existenciu žalujúcej spoločnosti – Posúdenie s ohľadom na situáciu skupiny, do ktorej patrí – Uplatnenie na vzťahy medzi neziskovou organizáciou a jej členmi – Prípustnosť – Podmienky (článok 278 ZFEÚ; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 104 ods. 2) (pozri bod 70)

6.                     Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Nemožnosť naďalej vykonávať hospodársku činnosť pre inuitov z dôvodu zákazu obchodovania s výrobkami z tuleňov nariadením č. 1007/2009 – Vykonávacie nariadenie upravujúce výnimku z tohto zákazu v prospech inuitských spoločenstiev – Neexistencia dôkazu o nemožnosti vykonať uvedené vykonávacie nariadenie – Vznik ujmy závisiaci od budúcich a neistých udalostí – Neexistencia naliehavosti (články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1007/2009; nariadenie Komisie č. 737/2010) (pozri body 84 – 90)

Predmet

Návrh na odklad výkonu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 286, s. 36)

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 19. augusta 2010, Inuit Tapiriit Kanatami a i./Parlament a Rada (T‑18/10 R II, neuverejnené v Zbierke), sa zrušuje.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.