Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kammergericht Berlin (Saksamaa) 30. detsembril 2020 – DB Station & Service AG versus ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

(kohtuasi C-721/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kammergericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kostja ja apellant: DB Station & Service AG

Hageja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Eelotsuse küsimused

Kas direktiiviga 2001/141 – eriti selle sätetega infrastruktuuriettevõtja majandamise sõltumatuse (artikkel 4), tasude kindlaksmääramise põhimõtete (artiklid 7–12), reguleeriva organi ülesannete (artikkel 30) kohta – on kooskõlas, kui liikmesriigi tsiviilkohtud hindavad nõutud tasude suurust juhtumipõhiselt ja sõltumatult reguleeriva organi järelevalvest ELTL artikli 102 ja/või riigisisese konkurentsiõiguse standardite alusel?

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: kas kuritarvituse kontroll liikmesriigi tsiviilkohtute poolt ELTL artikli 102 ja/või riigisisese konkurentsiõiguse alusel on lubatav ja nõutav ka siis, kui raudteeveo-ettevõtjal on võimalus lasta kontrollida makstud tasude õiglust pädeval reguleerival organil? Kas liikmesriigi tsiviilkohtud on kohustatud ära ootama reguleeriva organi vastava otsuse ja kui see kohtus vaidlustatakse, siis sellisel juhul selle otsuse jõustumise?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiiv 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta (ELT 2001, L 75, lk 29; ELT eriväljaanne 07/05, lk 404).