Language of document :

Recurs introdus la 28 decembrie 2020 de Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 15 octombrie 2020 în cauza T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Comisia

(Cauza C-718/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (reprezentanți: K. Adamantopoulos, avocat, P. Billiet, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea în întregime a hotărârii atacate;

admiterea concluziilor prezentate de recurent în acțiunea aflată pe rolul Tribunalului și anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/330 al Comisiei1 în măsura în care o privește pe recurentă, în conformitate cu articolul 61 din Statutul Curții de Justiție;

obligarea celeilalte părți din procedură la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în prezentul recurs și în procedura care s-a aflat pe rolul Tribunalului în cauza T-307/18.

În subsidiar, recurenta solicită Curții:

trimiterea cauzei la Tribunal pentru ca acesta să se pronunțe cu privire la oricare dintre motivele invocate de recurentă, dacă stadiul procedurii justifică acest lucru și

soluționarea odată cu fondul a capătului de cerere privind cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit primului motiv, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a reținut că Comisia comunicase la timp recurentelor toate faptele și considerațiile în prezenta cauză. În cazul în care Comisia și-ar fi respectat obligațiile în temeiul articolului 20, alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/10362 (Regulamentul de bază), recurenta ar fi prezentat Comisiei observații întemeiate, iar determinarea dumpingului care a rezultat ar fi fost favorabilă recurentei. De asemenea, Tribunalul a denaturat faptele atunci când a declarat că valoarea normală a SSSPT-urilor recurentei pentru tubaj și foraj (țevi și tuburi fără sudură din oțel inoxidabil) s-a determinat prin raportare la numerele de control ale produselor, declarate de producătorul indian.

Potrivit celui de al doilea motiv, hotărârea atacată este viciată de o eroare de drept prin faptul că s-a considerat că legalitatea actelor Uniunii adoptate în temeiul articolului 2 alineatul (7) din Regulamentul de bază nu poate face obiectul unei revizuiri în lumina Protocolului privind aderarea Republicii Populare Chineze la OMC. Cu subsidiar, hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept în condițiile în care nu recunoaște că articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul de bază constituie o excepție de la articolul 2 alineatele (1)-(6) din regulamentul menționat care nu poate fi aplicată decât la importurile chineze în Uniunea Europeană în temeiul dispozițiilor articolului 15 alineatul (1) litera (d) din Protocolul privind aderarea Republicii Populare Chineze la OMC și atât timp cât dispozițiile respective sunt în vigoare. Faptul că Comisia a utilizat India ca o țară analogă în cazul recurentei este eronat atât din perspectiva dreptului Uniunii, cât și a OMC. Această abordare a condus la adoptarea de către Comisie a unei marje de dumping foarte ridicate pentru recurentă în condițiile în care nu ar fi trebuit să existe niciuna în cazul în care Comisia ar fi aplicat recurentei, în locul dispozițiilor aplicate, pe cele ale articolului 2 alineatele (1)-(6) din Regulamentul de bază. În plus, la punctul 154 din hotărârea atacată, Tribunalul nu a abordat nicidecum chestiunea informațiilor inadecvate furnizate Comisiei de producătorul indian și, în consecință, nici la punctele următoare, în pofida faptului că a abordat în mod corespunzător argumentul respectiv la punctul 150 din hotărârea atacată.

Potrivit celui de al treilea motiv, concluziile Tribunalului sunt afectate de diverse erori în aplicarea articolului 2 alineatele (10) și (11) și a articolului 11 alineatul (9) din Regulamentul de bază, care prevăd obligația instituțiilor Uniunii să garanteze, în cazul recurentei, o comparație echitabilă între valoarea normală și prețul la export al recurentei.

Potrivit celui de al patrulea motiv, concluziile Tribunalului sunt afectate de erori de drept și denaturează faptele. Metodologia adoptată de Comisie pentru a determina coeficienții aplicați la valoarea normală a SSSPT-urilor de tip „C” ale recurentei, precum și determinarea valorilor normale ale SSSPT-urilor recurentei „pentru tubaj și foraj” a fost eronată și nu a garantat o valoare normală în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul de bază, rezultând astfel rate de dumping supraevaluate în mod semnificativ în cazul recurentei. Aceste concluzii ale Tribunalului încalcă de asemenea în mod flagrant jurisprudența organului de apel al OMC în cauza EC Fasteners.

Potrivit celui de al cincilea motiv, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că a inclus în concluziile sale cu privire la impactul reducerii prețurilor la SSSPT-urile recurentei în Uniune, prețurile la SSSTP-urile recurentei utilizate în regim vamal de perfecționare activă.

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/330 al Comisiei din 5 martie 2018 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil, originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (JO 2018, L 63, p. 15).

2 Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie din 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO 2016, L 176, p. 21).