Language of document :

Žaloba podaná 15. decembra 2011 – ZZ a ZZ/Komisia

(vec F-134/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcov o pomoc podľa článku 24 služobného poriadku, v dôsledku stiahnutia návrhu týkajúceho sa prevodu práv na dôchodok, s ktorým pred týmto stiahnutím žalobcovia súhlasili, pričom už uplynula primeraná lehota na prevod ich práv na dôchodok

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie z 9. marca 2011, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcov o pomoc, ktorou sa snažili dosiahnuť, aby im boli poskytnuté všetky relevantné informácie na účely prípadného rozhodnutia pre prevod ich práv na dôchodok,

zaviazať Komisiu na zaplatenie 500 eur za každý mesiac omeškania s riadnym predložením návrhu na prevod práv na dôchodok žalobcov, a to od momentu, keď úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) rozhodol o stiahnutí návrhu, s ktorým pred týmto stiahnutím žalobcovia a penzijné fondy súhlasili, t. j. od 25. januára v prípade prvého žalobcu a od 5. februára v prípade druhého žalobcu, alebo prinajmenšom od zamietnutia 9. marca 2011 ich žiadosti o pomoc,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.