Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 3. mai 2016. aasta määrus – Kovács versus komisjon

(kohtuasi F-136/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused – Liidu pensioniskeemi ülekandmine – Staažilisa ettepanek, mille on teinud ametisse nimetav asutus ja millega asjaomane isik on nõustunud – Esialgse ettepaneku tagasivõtmine ametisse nimetava asutuse poolt – Uus staažilisa ettepanek, mis põhineb uutel üldistel rakendussätetel – Vastuvõetamatuse vastuväide – Mõiste „huve kahjustav akt“ – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Zsuzsanna Kovács (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É.  Marchal, S. Orlandi ja J.-N. Louis, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, J.-N. Louis, veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega liidu pensioniskeemis määrati kindlaks pensioniõigusliku staaži lisa pensioniõiguste eest, mille hageja oli omandanud enne teenistusse asumist.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Zsuzsanna Kovácsi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 65, 3.3.2012, lk 24.