Language of document : ECLI:EU:F:2016:95

Laikina versija

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2016 m. gegužės 3 d.

Byla F‑136/11

Zsuzsanna Kovács

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis – Pensinės teisės, įgytos iki tarnybos Sąjungoje pradžios pagal nacionalinę pensijų sistemą – Perkėlimas į Sąjungos pensijų sistemą – Suinteresuotojo asmens priimtas pirminis paskyrimų tarnybos pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo – Paskyrimų tarnybos atsiimtas pirminis pasiūlymas – Naujas pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo pagal naujas bendrąsias įgyvendinimo nuostatas – Nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas – Asmens nenaudai priimto akto sąvoka – Procedūros reglamento 83 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Zsuzsanna Kovács iš esmės prašo panaikinti 2011 m. gegužės 24 d. Europos Komisijos paskyrimų tarnybos (toliau – paskyrimų tarnyba) sprendimą, kuriuo ši tarnyba pagal Europos Sąjungos pensijų sistemą galutinai nustatė pensines teises, ieškovės įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios.

Nutartis:      Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Zsuzsanna Kovács padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo siekiant į Sąjungos pensijų sistemą perkelti pensines teises, įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios – Neįtraukimas – Sprendimas dėl darbo stažo pripažinimo, priimtas perkėlus įgytas pensines teises atitinkančią lėšų sumą – Įtraukimas

(SESV 270 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis ir VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Ieškinys pareikštas dėl sprendimo atmesti skundą – Priimtinumas – Pareiga priimti sprendimą dėl reikalavimų, susijusių su sprendimu atmesti skundą – Nesavarankiški reikalavimai arba visiškai patvirtinamasis sprendimas – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Pensinių teisių perkėlimo procedūroje, numatytoje Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalyje, paskyrimų tarnybos priimtas sprendimas perkelti suinteresuotojo asmens pensines teises, įgytas iki tarnybos Sąjungoje pradžios, atitinkančią lėšų sumą yra asmens nenaudai priimtas sprendimas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį pagal SESV 270 straipsnį ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį. Atvirkščiai, pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo, net jeigu jį priėmė suinteresuotasis asmuo, nėra asmens nenaudai priimtas sprendimas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį pagal SESV 270 straipsnį ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį.

Papildomas darbo stažas gali būti pripažįstamas tik tuomet, kai pareigūnas išreiškia sutikimą dėl lėšų sumos, atitinkančios pensines teises, įgytas suinteresuotojo asmens anksčiau atitinkamame išorės pensijų fonde, perkėlimo į Sąjungos pensijų sistemą procedūros, aiškiai sutikdamas su paskyrimų tarnybos pasiūlymu dėl papildomo darbo stažo, apskaičiuoto remiantis atitinkamo nacionalinio pensijų fondo nurodyta preliminariai nurodyta lėšų suma.

Šiuo klausimu teikdama pasiūlymą dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo susijusi institucija tik privalo suinteresuotojo asmens situacijai teisingai taikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalį ir bendrąsias įgyvendinimo nuostatas. Ši institucijos pareiga tiesiogiai kyla iš šių Pareigūnų tarnybos nuostatų, nors ir nėra aiškaus institucijos įsipareigojimo.

Todėl dėl tokio pasiūlyme dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo išreikšto įsipareigojimo nagrinėjamai institucijai nekyla naujos pareigos ir dėl to nesikeičia suinteresuotojo asmens teisinė padėtis, būtent dėl to, kad nors suinteresuotasis asmuo sutinka su pensinių teisių, įgytų kitoje sistemoje, perkėlimu į Sąjungos pensijų sistemą, po to, kai nacionalinio pensijų fondo nurodyta lėšų suma jau perkelta, pasiūlymą pateikusi institucija neturi susijusios pareigos automatiškai pripažinti pirminiame pasiūlyme nurodytą suinteresuotojo asmens darbo stažą, į kurį atsižvelgdamas pareigūnas patvirtino savo valią perkelti minėtą sumą į Sąjungos pensijų sistemą.

(žr. 28–32 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 50, 52, 53 ir 74 punktai; 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Cocchi ir Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 66 punktas ir 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 37, 46, 48, 49, 58 ir 70 punktai.

2.      Pagal proceso ekonomijos principą Sąjungos teismas gali nuspręsti, kad nėra pagrindo priimti atskiro sprendimo dėl reikalavimų, pareikštų dėl sprendimo atmesti skundą, jei nustato, kad šių reikalavimų turinys nėra savarankiškas ir iš tiesų sutampa su reikalavimais, pareikštais dėl sprendimo, dėl kurio pateiktas skundas. Taip gali būti ir tuomet, kai jis konstatuoja, kad sprendimas atmesti skundą tik patvirtina aktą, dėl kurio pareikštas šis skundas, be to, šis aktas nėra asmens nenaudai priimtas aktas, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnį.

(žr. 35 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo Adjemian ir kt ./ Komisija, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, 33 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2014 m. lapkričio 19 d. Sprendimo EH/ Komisija, F‑42/14, EU:F:2014:250, 85 punktas.