Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE
(Første Afdeling)

2. august 2016

Sag F-134/11

Giorgio Cocchi

og

Nicola Falcione

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – bistandspligt – vedtægtens artikel 24 – afslag på ansøgning om bistand – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – ansøgning om overførsel af pensionsrettigheder – tilbagetrækning af ansøgningen om overførsel af pensionsrettigheder under behandlingen heraf – ufornødent at træffe afgørelse om afslaget på ansøgningen om bistand«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Giorgio Cocchi og Nicola Falcione har nedlagt påstand dels om annullation af afgørelserne af 9. marts 2011, hvorved Europa-Kommissionen afslog deres ansøgninger om bistand, fremsat i forbindelse med deres ansøgninger om overførsel til Den Europæiske Unions pensionsordning af de pensionsrettigheder, som de havde optjent i den italienske pensionsordning, dels om, at Kommissionen tilpligtes at betale dem en erstatning.

Udfald:      Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-134/11, Cocchi og Falcione mod Kommissionen. Giorgio Cocchi, Nicola Falcione og Europa-Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – retlig interesse – bedømmelse på tidspunktet for sagens anlæg – efterfølgende ophør af retlig interesse – ufornødent at træffe afgørelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

For at en tjenestemand kan fortsætte et søgsmål med påstand om annullation af en afgørelse, kræves, at han bevarer en personlig interesse i en annullation af den anfægtede afgørelse, selv efter anlæggelsen af det nævnte søgsmål, idet en sådan interesse forudsætter, at søgsmålets udfald kan give ham en fordel.

Når en tjenestemand har tilbagetrukket sin ansøgning om overførsel af de pensionsrettigheder, som han har erhvervet inden hans indtræden i Unionens tjeneste efter aftale med den pågældende institution, kan en eventuel dom, som annullerer afgørelsen om afslag på hans ansøgning om bistand, ikke give ham nogen administrativ fordel, og dette uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt en ansøgning om bistand indgivet af en tjenestemand med henblik på at forsvare sig mod hans egen institutions handlinger retligt set kan antages til realitetsbehandling.

I denne forbindelse gælder, at hvis der ikke foreligger en aktuel søgsmålsinteresse, er det ikke længere fornødent at træffe afgørelse i sagen.

(jf. præmis 33 og 34)

Henvisning til:

Personaleretten: kendelse af 2. december 2013, Pachtitis mod Kommissionen, F-49/12, EU:F:2013:197, præmis 28 og den deri nævnte retspraksis