Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(prvi senat)

z dne 2. avgusta 2016

Zadeva F‑134/11

Giorgio Cocchi
in
Nicola Falcione

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Dolžnost pomoči – Člen 24 Kadrovskih predpisov – Zavrnitev prošnje za pomoč – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Predlog za prenos pokojninskih pravic – Umik predloga za prenos pokojninskih pravic med postopkom – Ustavitev postopka glede zavrnitve prošnje za pomoč“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja v skladu z njenim členom 106a, s katero G. Cocchi in N. Falcione predlagata, prvič, razglasitev ničnosti odločb z dne 9. marca 2011, s katerima je Evropska komisija zavrnila njuni prošnji za pomoč, oblikovani v okviru njunih predlogov za prenos pokojninskih pravic, ki sta jih pridobila v italijanskem pokojninskem sistemu in so bile prenesene v pokojninski sistem Evropske unije, in, drugič, naložitev Komisiji, naj jima plača odškodnino.

Odločitev: Postopek v zadevi F‑134/11, Cocchi in Falcione/Komisija, se ustavi. G. Cocchi, N. Falcione in Evropska komisija nosijo vsak svoje stroške.

Povzetek

Tožbe uradnikov – Pravni interes – Presoja ob vložitvi tožbe – Naknadno prenehanje pravnega interesa – Ustavitev postopka

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

Da lahko uradnik nadaljuje tožbo za razglasitev ničnosti odločbe, mora ohraniti osebni interes za razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe, in sicer tudi po vložitvi navedene tožbe, saj je tak interes predpostavka za to, da ima lahko uradnik zaradi izida tožbe koristi.

Če je uradnik v dogovoru z zadevno institucijo umaknil svoj predlog za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred njegovim nastopom službe pri Uniji, mu morebitna sodba, s katero bi bila razglašena ničnost odločbe o zavrnitvi prošnje za pomoč, oblikovane v okviru njegovega predloga za prenos pokojninskih pravic, ne bi zagotovila nobene upravne koristi, in to neodvisno od vprašanja, ali je prošnja za pomoč, ki jo je vložil uradnik, da bi se branil proti dejanjem lastne institucije, pravno dopustna.

Ker v zvezi s tem pravni interes ne obstaja več, se postopek ustavi.

(Glej točki 33 in 34.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: sklep z dne 2. decembra 2013, Pachtitis/Komisija, F‑49/12, EU:F:2013:197, točka 28 in navedena sodna praksa.