Language of document :

Tiesas (astotā palāta) 2022. gada 1. decembra spriedums (Landgericht München I (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – DOMUS-Software-AG/Marc Braschoß Immobilien GmbH

(Lieta C-370/21) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2011/7/ES – Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos – Atgūšanas izmaksu, kas kreditoram radušās parādnieka maksājuma kavējuma gadījumā, kompensācija – 6. pants – Fiksēta minimālā summa 40 EUR – Vairāku tādu maksājumu kavējums, kuri ir atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, kas veikta, izpildot vienu un to pašu līgumu)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht München I

Pamatlietas puses

Prasītāja: DOMUS-Software-AG

Atbildētāja: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos 6. panta 1. punkts kopsakarā ar šīs direktīvas 3. pantu

ir jāinterpretē tādējādi, ka

tad, ja vienā un tajā pašā līgumā ir paredzēta periodiska preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana un par katru no tām ir jāsamaksā noteiktā termiņā, fiksētā minimālā summa 40 EUR kā atgūšanas izmaksu kompensācija ir jāmaksā kreditoram par katru maksājuma kavējumu.

____________

1      OV C 349, 30.8.2021.