Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta domstolen (Sverige) den 22. maj 2013 – C More Entertainment AB mod Linus Sandberg

(Sag C-279/13)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Högsta domstolen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: C More Entertainment AB

Sagsøgt: Linus Sandberg

Præjudicielle spørgsmål

Omfatter begrebet overføring til almenheden i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i infosoc-direktivets 1 artikel 3, stk. 1, den foranstaltning, at der på en hjemmeside, som er tilgængelig for enhver, stilles et link, der kan åbnes med et klik, til rådighed for almenheden til et værk, som udsendes af indehaveren af ophavsretten til værket?

Har den måde, hvorpå linket etableres, nogen betydning for bedømmelsen af spørgsmålet under nr. 1?

Spiller det nogen rolle, om tilrådighedsstillelsen af det værk, hvortil der linkes, er begrænset på nogen måde?

Kan medlemsstaterne indføre en mere omfattende eneret for ophavsmanden ved at lade overføring til almenheden omfatte flere handlinger end dem, der er anført i infosoc-direktivets artikel 3, stk. 1?

Kan medlemsstaterne indføre en mere omfattende eneret for rettighedshaveren ved at lade overføring til almenheden omfatte flere handlinger end dem, der er anført infosoc-direktivets artikel 3, stk. 2?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 s. 10).