Language of document : ECLI:EU:C:2015:199

Mål C‑279/13

C More Entertainment AB

mot

Linus Sandberg

(begäran om förhandsavgörande från

Högsta domstolen)

”Begäran om förhandsavgörande – Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Informationssamhället – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter – Artikel 3.2 – Direktsändning av ett idrottsevenemang på en webbplats”

Sammanfattning – Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 26 mars 2015

Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Överföring till allmänheten– Begrepp – Fråga huruvida medlemsstaterna får utvidga ensamrätten för radio- och TV-företag till att omfatta överföringar till allmänheten som sker på internet – Tillåtet – Villkor

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 3.2 d, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115, skäl 16 och artiklarna 8.3 och 12)

Artikel 3.2 i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär att ensamrätten för de radio- och televisionsföretag som avses i artikel 3.2 d i direktivet utvidgas till sådana överföringar till allmänheten som direktsändningar av idrottsevenemang på internet skulle kunna utgöra. Detta gäller dock under förutsättning att en sådan utvidgning inte påverkar skyddet för upphovsrätten.

Artikel 3.2 i direktiv 2001/29 påverkar inte den rätt som tillkommer medlemsstaterna enligt artikel 8.3 i direktiv 2006/115 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter, jämförd med skäl 16 i detsamma, att i fråga om radio- och TV-företags utsändningar och överföringar till allmänheten av program föreskriva ett mer långtgående skydd än det skydd som måste införas enligt artikel 8.3 i direktivet. En sådan rätt innebär att medlemsstaterna får föreskriva att radio- och TV-företag har ensamrätt att tillåta eller förbjuda överföring till allmänheten av deras program som sker under förutsättningar som skiljer sig från dem som anges i artikel 8.3, i synnerhet överföring av program som enskilda kan få tillgång till från en plats som de själva väljer. Såsom föreskrivs i artikel 12 i direktiv 2006/115 får dock en sådan ensamrätt inte på något sätt påverka skyddet för upphovsrätten.

(se punkterna 35–37 samt domslutet)