Language of document :

Kanne 6.6.2020 – KY v. Euroopan unionin tuomioistuin

(asia T-433/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: KY (edustaja: asianajaja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan implisiittisen päätöksen päivämäärällä 17.9.2019, joka vahvistettiin 10.10.2019 päivätyllä nimenomaisella päätöksellä, jossa hylättiin kantajan ennen hänen palveluksen aloittamistaan kertyneiden ja unionin eläkejärjestelmään siirrettyjen eläkeoikeuksien hyvittämättömän osan palauttamista koskeva pyyntö

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin. Tältä osin kantaja väittää, että Euroopan unionin elimellä on sille kuuluvan huolenpitovelvollisuuden nojalla velvollisuus antaa virkamiehelle vähimmäistoimeentulon sääntöä ja sen vaikutusta eläkkeen laskentaan koskevan tiedon lisäksi myös tieto mahdollisuudesta lykätä hänen eläkeoikeuksiensa siirtoa siihen saakka, että hänen varsinaiset eläkeoikeutensa alkavat.

Toinen kanneperuste, joka perustuu perusteettomaan etuun. Kantaja arvioi, että kieltäytyminen unionin järjestelmään siirrettyjen kansallisten eläkeoikeuksien sen osan, jota ei huomioida eläkettä maksettaessa, palauttamisesta voi johtaa perusteettomaan haltuunottoon ja näin ollen siihen, että unioni saa perusteetonta etua ja kyseinen virkamies köyhtyy epäreilusti.

____________