Language of document :

Överklagande ingett den 9 november 2020 av P. Krücken Organic GmbH av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 9 september 2020 i mål T-565/18, P. Krücken Organic GmbH mot Europeiska kommissionen

(Mål C-586/20 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: P. Krücken Organic GmbH (ombud: advokaten H. Schmidt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 9 september 2020 i mål T-565/18,

förplikta kommissionen att betala 216 749,02 EUR jämte dröjsmålsränta, från tidpunkten för ingivandet av stämningsansökan, som är 8 procent högre än Europeiska centralbankens (ECB) årliga grundräntesats,

förplikta kommission att ge klaganden tillgång till samtliga handlingar som upprättats vid ECOCERT:s kontroll av att det företag som har producerat den berörda produkten driver ekologiskt jordbruk, särskilt kontrollrapporten och de bedömningsskrivelser från år 2016, 2017 och 2018, som har betydelse för ECOCERT:s slutsatser, bedömningar och beslut och vilka utgjorde underlaget för kontrollintyget avseende den berörda produkten och för att ECOCERT därefter upphävde nämnda intyg, och

förplikta kommissionen att ålägga de kontrollorgan för ekologiskt jordbruk, som i tredje land utför uppdrag i unionens system för kontroll av ekologisk jordbruksproduktion på kommissionens vägnar, att offentliggöra kommissionens beslut om upphävande, återkallelse eller ogiltigförklaring av det utfärdade kontrollintyget avseende berörd importör och att pröva det klagomål som ingetts av nämnda importör genom ett beslut. Kommissionen ska vidare förpliktas att uppmana de kontrollorgan för ekologikt jordbruk i tredje land som den lämnar uppdrag till att tillhandahålla importörerna de handlingar som ligger till grund för sådana beslut, särskilt kontrollrapporten och bedömningskrivelser och härvidlag sekretessbelägga de delar för vilka gäller uppgiftsskydd till förmån för tredje man och, i andra hand, att denna skyldighet begränsas till att endast avse klaganden.

Grunder och huvudargument

Klaganden anser att företagets grundläggande rättigheter att starta och driva företag samt egendomsrätten har åsidosatts. EU-bestämmelserna om ekologi ska tolkas mot bakgrund av stadgan om de grundläggande rättigheterna. Tribunalen har underlåtit att beakta denna omständighet i den överklagade domen. Till följd av detta har de företag som importerar ekologiska produkter från länder utanför unionen helt berövats sina grundläggande rättigheter.

Tribunalens dom vilar på en felaktig rättslig bedömnjng av skyldigheternas omfattning och därmed det ansvar som åvilar kommissionen för det handlande och de beslut som är hänförliga till kontrollorganen för ekologiskt jordbruk. Tribunalen lade felaktigt till grund för sin dom att det inte finns någon ”konkret bestämmelse” av vilken det framgår att det vårdslösa handlande som kan läggas ECOCERT till last genom dess dotterbolag i Folkrepublken Kina kan tillskrivas unionen eller kommissionen. Tribunalen fann att ett sådant ansvar förutsätter att det är kommissionen själv som utför kontrollen av ekologiska jordbruk genom myndighetsutövning i länder som inte ingår i unionen. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 1 och forordning (EG) nr 1235/2008 2 fastställer det sätt som kommissionen ska agera på vid kontroll av ekologiska jordbruk utanför unionen, nämligen att den ska utpeka kontrollorgan för ekologiskt jordbruk som agerar som representanter för unionen.

Vidare är tribunalens bedömning att såväl artikel 33 i förordning nr 834/2007 som ramen för prövningen av kommissionens ansvar innebär att kommissionen har ” ett stort utrymme för skönsmässig bedömning” vad beträffar fastställande och bedömning av risker och beträffande de övervakningsåtgärder som följer av att en risk har fastställts, inte förenlig med de grundläggande rättigheterna. Ett så stort utrymme för skönsmässig bedömning skulle innebära att kommissionens handlande inte kunde prövas i efterhand av domstol.

Slutligen är tribunalens motivering för att förkasta yrkandet att kommissionen ska förpliktas att skapa öppenhet kring de beslut som fattas av kontollorganen för ekologiskt jordbruk oförenlig med de grundläggande rättigheterna och med den grundläggande rätten till ett effektivt domstolsskkydd.

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och om märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 2007, s. 1).

2     Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december .2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 2008, s. 25).