Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Spanien) den 5. november 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U. mod Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Sag C-585/20)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BFF Finance Iberia S.A.U.

Sagsøgt: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Præjudicielle spørgsmål

Henset til bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, artikel 6 og artikel 7, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU 1 af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner:

Skal direktivets artikel 6 fortolkes således, at de 40 EUR altid er for hver faktura, forudsat at kreditor har individualiseret fakturaerne i sine administrative og forvaltningsretlige krav, eller er de 40 EUR altid pr. faktura, selv om der er indgivet fælles og generelle krav?

Hvorledes skal LCSP’s artikel 198, [stk.] 4, der altid og for alle aftaler [fastsætter] en betalingsperiode på 60 dage, idet der fastsættes en indledende periode på 30 dage til godkendelsen og yderligere 30 dage til betalingen, fortolkes, for så vidt som 23. betragtning til direktivet har følgende ordlyd:

»Offentlige myndigheders lange betalingsfrister og forsinkede betaling for varer og tjenesteydelser påfører virksomheder urimelige omkostninger. Derfor bør der indføres særlige bestemmelser vedrørende kommercielle transaktioner med henblik på virksomheders levering af varer og tjenesteydelser til offentlige myndigheder, som navnlig bør fastsætte betalingsfrister, der normalt ikke overskrider 30 kalenderdage, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt [...], og forudsat at det er objektivt begrundet i lyset af den særlige karakter af eller elementer i kontrakten, og som under ingen omstændigheder overskrider 60 kalenderdage.«[?]

Hvorledes skal direktivets artikel 2 fortolkes? Giver fortolkningen af direktivet mulighed for at antage, at beregningsgrundlaget for de morarenter, der er fastsat i det nævnte direktiv, inkluderer den moms, der skal betales for den leverede ydelse, og hvis beløb er anført på selve fakturaen? Eller er det nødvendigt at skelne og bestemme, på hvilket tidspunkt kontrahenten foretog betalingen af afgiften til afgiftsmyndigheden?

____________

1     EUT 2011, L 48, s. 1