Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour d’appel de Bruxelles (België) op 9 april 2021 – Haven van Brussel / Infrabel en Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Infrabel

(Zaak C-229/21)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour d’appel de Bruxelles

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Haven van Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwerende partij: Infrabel

Andere partijen: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Haven van Brussel, Lineas SA

Prejudiciële vraag

Wanneer een binnenhaven, die deel uitmaakt van het kernnetwerk, reeds is aangesloten op het wegen- en spoorwegnet, legt artikel 15 van verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van besluit nr. 661/2010/EU1 , gelezen op zich dan wel in samenhang met andere bepalingen van deze richtlijn, dan de verplichting op om die twee verbindingen in stand te houden en te onderhouden of stelt zij verbod om een van die verbindingen – al was het maar door een gebrek aan onderhoud – af te schaffen?

____________

1 PB 2013, L 348, blz. 1.