Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 12. apríla 2021 – IA

(vec C-231/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: IA

Dotknutý orgán: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa pod uväznením v zmysle článku 29 ods. 2 druhej vety nariadenia (EÚ) č. 604/20131 rozumieť aj umiestnenie dotknutej osoby na psychiatrickom oddelení nemocnice proti jej vôli alebo bez jej súhlasu (v tomto prípade z dôvodu nebezpečenstva pre seba a iných vyplývajúceho z jej duševnej choroby), ktoré bolo súdom vyhlásené za prípustné?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

a)    Môže sa lehota stanovená v článku 29 ods. 2 prvej vete uvedeného nariadenia v prípade uväznenia dotknutej osoby v žiadajúcom členskom štáte predĺžiť v každom prípade na jeden rok?

b)    Ak to tak nie je, o akú dobu je predĺženie prípustné, napríklad len o dobu,

aa)    skutočného trvania uväznenia alebo

bb)    celkového odhadovaného trvania uväznenia vo vzťahu k dátumu informovania zodpovedného členského štátu podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1560/20032 ,

prípade vrátane primeranej lehoty na organizovanie nového odovzdania?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).

2 Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 222, 2003, s. 3; Mim. vyd. 19/006, s. 200) v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 118/2014 z 30. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 39, 2014, s. 1).