Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 5. decembrī – Eiropas Komisija/Slovākijas Republika

(Lieta C-661/20)

Tiesvedības valoda – slovāku

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: C. Hermes, R. Lindenthal)

Atbildētāja: Slovākijas Republika

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, izslēdzot mežsaimniecības programmas un to grozījumus, netiešu mežizstrādi, kā arī mežu apdraudējuma novēršanas līdzekļus un tāda kaitējuma seku novēršanu, ko radījušas dabas katastrofas, no prasības gadījumā, ja šīs sekas var būtiski ietekmēt Natura 2000 teritorijas, attiecīgi izvērtēt ietekmi uz šīm teritorijām, ievērojot to aizsardzības mērķus, Slovākijas Republika nav izpildījusi Padomes Direktīvas 92/43/EEK 1 (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 3. punktā kopsakarā ar tas 7. pantu paredzētos pienākumus;

atzīt, ka, neveicot piemērotus pasākumus, lai novērstu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai novērstu būtiskus traucējumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas noteiktas medņa [Tetrao urogallus] aizsardzībai ([īpaši aizsargājamās teritorijas] (ĪAT): Zemie Tatri [Nízke Tatry] SKCHVU018, Tatri [Tatry] SKCHVU030, Lielā Fatra [Veľká Fatra] SKCHVU033, Muránska planina-Stolica SKCHVU017, Hočas kalni [Chočské vrchy] SKCHVU050, Horná Orava SKCHVU008, Volovas kalni [Volovské vrchy] SKCHVU036, Mazā Fatra [Malá Fatra] SKCHVU013, Poľana SKCHVU022, Slovēnijas Paradīze [Slovenský Raj] SKCHVU053, Levočas kalni [Levočské vrchy] SKCHVU051 un Stražovas kalni [Strážovské vrchy] SKCHVU028), Slovākijas Republika nav izpildījusi Padomes Direktīvas 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 2. punktā kopsakarā ar tās 7. pantu paredzētos pienākumus;

atzīt, ka, neveicot īpašus aizsardzības pasākumus attiecībā uz medņa dzīvotnēm teritorijās ĪAT: Nízke Tatry SKCHVU018, Tatry SKCHVU030, Veľká Fatra SKCHVU033, Muránska planina-Stolica SKCHVU017, Volovské vrchy SKCHVU036, SKCHVU013 Malá Fatra un Levočské vrchy SKCHVU051, kas norādītas šīs sugas aizsardzībai, lai nodrošinātu tās turpināšanos, kā arī reprodukciju tās izplatības areālā, Slovākijas Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību 2 4. panta 1. punktā paredzētos pienākumus; un

piespriest Slovākijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Kompetentā valsts iestāde, ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, var piekrist plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība. Slovākijas Republikā ar likumu par dabas aizsardzību un mežu likumu nav nodrošināts, lai attiecībā uz mežsaimniecības programmām un to grozījumiem, netiešu mežizstrādi, kā arī mežu apdraudējuma novēršanas līdzekļiem un tāda kaitējuma seku novēršanu, ko radījušas dabas katastrofas, attiecīgi tiktu izvērtēta ietekme uz Natura 2000 tīkla teritorijām. Argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās nav bijis pareizi transponēts Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkts kopsakarā ar tās 7. pantu, kas radījis joprojām pastāvošas problēmas.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktu dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās novērstu dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī lai novērstu traucējumu, kas skar sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, ja šāds traucējums varētu būt nozīmīgs attiecībā uz šīs direktīvas mērķiem. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 7. pantu minētā tiesību norma ir piemērojama gan Savienībā nozīmīgām teritorijām, gan arī īpašām aizsardzības teritorijām atbilstoši Putnu aizsardzības direktīvai. Slovākija, pamatojoties uz Putnu aizsardzības direktīvas 4. panta 1. punktu, norādīja 12 īpašas aizsardzības teritorijas medņa aizsardzībai, kas ir Putnu aizsardzības direktīvas I pielikumā norādīta suga. Tomēr Slovākija nav veikusi nekādus atbilstošus pasākumus, lai novērstu medņa dzīvotņu noplicināšanos un lai novērstu traucējumu, kas skar šo sugu, minētajās 12 īpašajās aizsardzības teritorijās.

Atbilstoši Putnu aizsardzības direktīvas 4. panta 1. punktam Slovākijai bija jāveic īpaši pasākumi 12 īpašajās aizsardzības teritorijās, kas noteiktas medņa aizsardzībai, tostarp jānosaka konkrēti aizsardzības mērķi. Argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās, kā arī šīs prasības celšanas brīdī Slovākijas Republika vēl nebija pieņēmusi aizsargāto teritoriju apsaimniekošanas programmas medņa dzīvotnēm 7 īpašās aizsardzības teritorijās, pamatojoties uz Likumu par dabas aizsardzību.

____________

1     OV 1992, L 206, 7. lpp.

2     OV 2010, L 20, 7. lpp.