Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Apelativen sad Sofia (Bulgarien) den 15 november 2020 – brottmål mot VD

(Mål C-654/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Apelativen sad Sofia

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

VD

Tolkningsfrågor

1.    Utgör den straffrättsliga legalitetsprincipen hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken det för ett och samma handlande, nämligen framförandet av ett motorfordon under tiden som förarens körkort har återkallats, såsom en administrativ sanktion, samtidigt föreskrivs ett förvaltningsrättsligt och ett straffrättsligt ansvar, utan att det finns kriterier som möjliggör en objektiv avgränsning mellan de båda ansvarskategorierna?

2.    För det fall att Europeiska unionens domstol besvarar den första frågan nekande: Vilka befogenheter har en nationell domstol när det gäller att säkerställa en effektiv tillämpning av Europeiska unionens rättsprinciper?

3.    Är ett frihetsstraff på upp till tre år, och böter på minst 200 och högst 1 000 leva (BGN), för brottet framförandet av ett motorfordon under tiden som förarens körkort har återkallats, såsom en administrativ sanktion, oproportionerligt i den mening som avses i artikel 49.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

____________