Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti (Румъния), постъпило на 2 декември 2020 г. — HW, ZF, MZ/Allianz Elementar Versicherungs AG

(Дело C-652/20)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bucureşti

Страни в главното производство

Ищци: HW, ZF, MZ

Ответник: Allianz Elementar Versicherungs AG

Преюдициален въпрос

Трябва ли разпоредбите на член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1215/20121 да се тълкуват в смисъл, че се отнасят само до международната компетентност на държавите членки [на Европейския съюз] или в смисъл че регламентират също и вътрешната (териториална) компетентност на съдебните органи в мястото, където се намира местоживеенето на третото ползващо се лице по застрахователен договор?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ, L 351, 2012, стр. 1).