Language of document :

Жалба, подадена на 2 декември 2020 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 23 септември 2020 г. по дело T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO

(Дело C-653/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: A. Lukošiūtė и K. Tóth, както и B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Guillaume Vincenti

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

Да отмени решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. по дело T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO.

Да осъди жалбоподателя в първоинстанционното производство да понесе съдебните разноски, включително за първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата са изложени две основания:

Първо, Общият съд нарушил член 41, параграф 2, буква а) от Хартата на основните права на Европейския съюз, като постановил, че длъжностното лице трябва да бъде изслушано преди да бъде прието решение то да не бъде повишено.

От една страна, в тази насока Общият съд пренебрегнал факта, че не съществува субективно право на повишаване и че неповишаването не представлява засягане на правата.

От друга страна, в тази насока Общият съд пренебрегнал факта и че неповишаването не може да се сравнява с увреждащ административен акт.

Второ, Общият съд установил, че не е изключена вероятността решението логично да доведе до друг резултат, ако EUIPO преди това е била изслушала длъжностното лице. В това отношение била налице липса на мотиви, защото Общият съд не разгледал доводите на жалбоподателя в първоинстанционното производство.

____________