Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hannover (Saksa)on esittänyt 12.7.2022– MK v. WB

(Asia C-461/22)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Hannover

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MK

Vastaaja: WB

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko lain nojalla määrätty edunvalvoja, joka harjoittaa tätä toimintaa ammattimaisesti, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 (jäljempänä yleinen tietosuoja-asetus) 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä?

Onko hänen annettava tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla?

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 1.