Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover (Nemecko) 12. júla 2022 – MK/WB

(vec C-461/22)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Hannover

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MK

Žalovaný: WB

Prejudiciálne otázky

Je zákonom ustanovený opatrovník, ktorý túto činnosť vykonáva ako svoje povolanie, prevádzkovateľom v zmysle článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)?

Musí poskytnúť túto informáciu podľa článku 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov?

____________

1 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1.