Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 30 mars 2015 – Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. mot Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

(Mål C-148/15)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.

Motpart: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 34 FEUF tolkas så, att en enligt nationell rätt föreskriven prisbindning vid receptbelagda läkemedel utgör en åtgärd med motsvarande verkan i den mening som avses i artikel 34 FEUF?

Om domstolen skulle besvara den första frågan jakande:

Är prisbindningen vid receptbelagda läkemedel motiverad av hänsyn till intresset att skydda människors hälsa och liv enligt artikel 36 FEUF om det endast genom prisbindningen är möjligt att säkerställa en jämn och heltäckande läkemedelsförsörjning för hela befolkningen i Tyskland, i synnerhet på landsbygden?

Om domstolen även skulle besvara den andra frågan jakande:

Vilka krav ska ställas på det rättsliga konstaterandet att de rekvisit som nämns i den andra frågans andra del faktiskt är uppfyllda?