Language of document : ECLI:EU:C:2016:776

Věc C‑148/15

Deutsche Parkinson Vereinigung eV

proti

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Řízení o předběžné otázce – Články 34 a 36 SFEU – Volný pohyb zboží – Vnitrostátní právní úprava – Humánní léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis – Prodej v lékárnách – Určení jednotných cen – Množstevní omezení dovozu – Opatření s rovnocenným účinkem – Odůvodnění – Ochrana zdraví a života lidí“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. října 2016

1.        Volný pohyb zboží – Množstevní omezení – Opatření s rovnocenným účinkem – Pojem – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví určení jednotných cen pro prodej humánních léčivých přípravků, jež jsou vydávány lékárnami na lékařský předpis – Zahrnutí

(Článek 34 SFEU)

2.        Volný pohyb zboží – Výjimky – Ochrana zdraví a života lidí – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví určení jednotných cen pro prodej humánních léčivých přípravků, jež jsou vydávány lékárnami na lékařský předpis – Opatření zajišťující spolehlivé a kvalitní zásobování léčivých přípravků – Odůvodnění – Neexistence

(Článek 36 SFEU)

1.      Článek 34 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní právní úprava, která zakotvuje stanovení jednotných cen pro prodej humánních léčivých přípravků, jež jsou vydávány v lékárnách na lékařský předpis, představuje opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu ve smyslu tohoto článku, jelikož jsou touto právní úpravou více dotčeny prodeje léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis lékárnami usazenými v jiném členském státě než prodeje takových léčivých přípravků v lékárnách usazených v tuzemsku.

Tradiční lékárny jsou totiž v zásadě lépe vybaveny než zásilkové lékárny pro poskytování individuálních rad pacientům prostřednictvím zaměstnanců lékárny a pro zajištění nákupu léčivých přípravků v naléhavých případech. Jelikož zásilkové lékárny v důsledku jejich omezené nabídky služeb nemohou vhodným způsobem nahradit takové služby, je třeba mít za to, že cenová soutěž představuje pro zásilkové lékárny důležitější parametr hospodářské soutěže než pro tradiční lékárny, přičemž tento parametr podmiňuje jejich možnost přímo vstoupit na vnitrostátní trh a zůstat na něm konkurenceschopnými.

Vzhledem k tomuto a s přihlédnutím ke zvláštní povaze vnitrostátního trhu, že zásilkový prodej představuje důležitější, ba dokonce podle okolností jediný, prostředek přímého vstupu na tento trh pro lékárny usazené v jiných členských státech než pro lékárny usazené v tuzemsku, nedotýká se uvedená vnitrostátní právní úprava stejným způsobem prodeje tuzemských léčivých přípravků a prodeje léčivých přípravků dovážených z jiných členských států.

(viz body 24, 25, 27, výrok 1)

2.      Článek 36 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní právní úprava, která zakotvuje stanovení jednotných cen pro prodej v lékárnách vydávaných humánních léčivých přípravků na lékařský předpis, nemůže být odůvodněna důvody ochrany zdraví a života lidí ve smyslu tohoto článku, jelikož tato právní úprava není s to zajistit dosažení sledovaných cílů.

Ačkoliv cíl zajistit spolehlivé a kvalitní zásobování léčivými přípravky na celém území spadá v zásadě pod článek 36 SFEU, skutečností však zůstává, že právní úprava, která může omezit takovou základní svobodu zaručenou Smlouvou, jako je volný pohyb zboží, může být odůvodněna pouze tehdy, je-li s to zaručit uskutečnění cíle, který sleduje, a nepřekračuje-li meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

V tomto ohledu by intenzivnější cenová soutěž mezi lékárnami byla přínosná pro jednotné zásobování léčivými přípravky, jelikož by podněcovala k zřizování lékáren v oblastech, ve kterých lze s ohledem na malý počet lékáren účtovat vyšší ceny.

Cenová soutěž léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis stejně tak negativně neovlivní určité činnosti ve veřejném zájmu, které plní tradiční lékárny, jako je výroba léčivých přípravků na lékařský předpis nebo udržování určitých skladových zásob a sortimentu léčivých přípravků. Naopak mohlo by se ukázat, že při vystavení cenové soutěži ze strany zásilkových lékáren by byly tradiční lékárny motivovány k rozvoji takových činností.

Konečně by cenová soutěž mohla být prospěšná pro pacienta, jelikož by případně umožnila nabídnout léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis za výhodnější ceny než za ceny, jež nyní stanoví uvedená vnitrostátní právní úprava.

(viz body 34, 38, 40, 43, 46, výrok 2)