Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma (Maďarsko) 29. júla 2009 - RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft.

(vec C-298/09)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: RANI Slovakia s.r.o.

Žalovaná: Hankook Tire Magyarország Kft.

Prejudiciálne otázky

1.    Je možné vzhľadom na článok 3 písm. c) a článok 59 Rímskej zmluvy vykladať odôvodnenie č. 19 smernice 96/71/ES1 Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb v tom zmysle, že pokiaľ ide o činnosť podnikov poskytujúcich dočasné zamestnanie, môže vnútroštátna právna úprava členského štátu voľne stanoviť požiadavky, ktoré sa ukladajú zamestnávateľovi (podniku), na prístup k výkonu určitej činnosti na území dotknutého členského štátu a v tejto súvislosti obmedziť uznanie podnikov poskytujúcich dočasné zamestnanie na podniky so sídlom na území predmetného členského štátu?

2.    Je možné vykladať článok 1 ods. 4 smernice 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady v tom zmysle, že pokiaľ ide o povolenie výkonu činnosti, môžu mať podniky so sídlom v predmetnom členskom štáte lepšie podmienky v porovnaní s podnikmi so sídlom v inom členskom štáte?

3.    Je možné články 59, 62 a 63 Rímskej zmluvy spoločne vykladať v tom zmysle, že obmedzenia existujúce v okamihu vstupu do Európskej únie môžu byť zachované bez toho, aby boli považované, že sú v rozpore s právom Spoločenstva, kým Rada prijme program, v ktorom stanoví podmienky liberalizácie pre tento druh služieb alebo smernice, ktoré si bude výkon tohto programu vyžadovať?

4.    V prípade zápornej odpovede na predchádzajúce otázky: existuje nejaký všeobecný záujem, ktorý by odôvodnil obmedzenie spočívajúce v tom, že činnosť podnikov poskytujúcich dočasné zamestnanie môže byť vykonávaná iba podnikmi, ktoré sú registrované a majú svoje sídlo v predmetnom členskom štáte, a na základe ktorého by bolo možné považovať, že toto obmedzenie je v súlade s článkami 59 a 65 Rímskej zmluvy?

____________

1 - Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431.