Language of document :

A Bíróság 2010. június 16-i végzése (a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - RANI Slovakia s. r. o. kontra Hankook Tire Magyarország Kft.

(C-298/09. sz. ügy)1

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése - Csatlakozás az Európai Unióhoz - Szolgáltatásnyújtás szabadsága - 96/71/EK irányelv - A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése - Munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozás - A szolgáltatás nyújtása szerinti tagállam területén lévő székhely megkövetelése)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma

Az alapeljárás felei

Felperes: RANI Slovakia s. r. o.

Alperes: Hankook Tire Magyarország Kft.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Fővárosi Bíróság - Az EK 3. cikk c) pontja, továbbá az EK 49. cikk, az EK 52. cikk és az EK 54. cikk, valamint a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1997., L 18., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 2. kötet, 431. o.) értelmezése - A munkaerő-kölcsönzési tevékenység gyakorlását csak a belföldi székhelyű gazdasági társaságok számára lehetővé tevő nemzeti szabályozás

Rendelkező rész

Az EK 49-EK 54. cikket nem lehet akként értelmezni, hogy valamely tagállamnak a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások tevékenységére vonatkozó, e tagállam Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontjában hatályos szabályozása mindaddig érvényes marad, amíg az Európai Unió Tanácsa az adott szolgáltatástípus liberalizációja feltételeinek meghatározása céljából nem fogad el programot vagy irányelveket e rendelkezések végrehajtása érdekében.

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek sem a (19) preambulumbekezdését, sem pedig 1. cikkének (4) bekezdését nem lehet akként értelmezni, hogy a tagállam jogosult lenne arra, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység gyakorlását csak a belföldön székhellyel rendelkező társaságoknak tegye lehetővé, vagy a szóban forgó tevékenység engedélyezését illetően e társaságoknak a más tagállamban letelepedett társaságokhoz képest kedvezőbb bánásmódot biztosítson.

Az EK 49-EK 54. cikket akként kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan tagállami szabályozás, amely a munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenység gyakorlását csak a belföldön székhellyel rendelkező vállalkozásoknak teszi lehetővé.

____________

1 -

2 - HL C 267., 2009.11.7.